Asystent prawny

Asystent prawny

Informacje

Opis kierunku:
Prowadzi w zakładzie pracy obsługę prawną zakładu lub poszczególnych komórek organizacyjnych.
Zadania zawodowe:
– opracowywanie projektów aktów normatywnych, okólników, rozporządzeń i instrukcji;
– opiniowanie umów zawieranych z innymi jednostkami organizacyjnymi;
– interpretowanie prawa i opracowywanie wyjaśnień obowiązujących przepisów;
– opiniowanie projektów aktów normatywnych opracowywanych przez inne jednostki;
– opracowywanie informacji dla kierownictwa o przewidywanych zmianach w prawie i w przepisach w zakresie interesującym zakład;
– reprezentowanie interesów zakładu przed organami procesowymi;
– prowadzenie szkoleń w zakresie rozumienia i stosowania prawa;
– udzielanie porad prawnych zainteresowanym komórkom;
– przyjmowanie interesantów.

Tytuł zawodowy: Asystent prawny
Numer zawodu: 261901
Możliwości zatrudnienia: Asystent prawny może zostać zatrudniony w: kancelariach adwokackich, kancelariach radcowskich, kancelariach notarialnych, kancelariach komorniczych.
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: autorski
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan Nauczania

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne/Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
Kompetencje personalne i społeczne – 20
Bezpieczeństwo i higiena pracy – 10
Podstawy działalności gospodarczej – 10
Język angielski w obsłudze prawnej – 20
Prawo cywilne – 30
Prawo administracyjne i finansów publicznych – 30
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – 20
Prawo handlowe – 20
Podstawy prawa wspólnego rynku UE – 20
Podstawy archiwistyki – 10
Zasady i techniki pracy w kancelarii prawnej – 20
Obsługa kancelaryjna – 20
Systemy informacji prawnej – 10
RAZEM: 240