Elektromechanik

Elektromechanik

Informacje

Opis kierunku:
Instaluje, montuje, demontuje i naprawia urządzenia elektryczne, takie jak: sprzęt zmechanizowany, chłodziarki, urządzenia grzejne, klimatyzacyjne i sprzęt oświetleniowy, wykorzystując narzędzia elektromonterskie, ślusarskie, elektronarzędzia oraz podstawowe mierniki elektryczne; przeprowadza diagnozowanie stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych.
Zadania zawodowe:
– montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych i elektromechanicznych oraz instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
– montowanie układów zasilania, sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
– wykonywanie elementów i podzespołów mechanicznych z metalu i tworzyw sztucznych;
– wykonywanie elementów grzejnych, czujników stanu, aparatów elektrycznych niskiego napięcia, różnego typu łączników i innych elementów elektrotechnicznych stosowanych w urządzeniach elektrycznych;
– wykonywanie instalacji elektrycznych oraz połączeń elektrycznych rozłącznych i nierozłącznych wewnątrz urządzeń elektrycznych, kontrolowanie stanu połączeń elektrycznych na podstawie schematów elektrycznych i pomiarów rezystancji, napięcia i innych wartości fizycznych;
– ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
– obsługiwanie obrabiarek oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy produkcji elementów mechanicznych, konstrukcji nośnych i obudów;
– wykonywanie pomiarów parametrów technicznych maszyn i urządzeń elektrycznych;
– diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń oraz konserwowanie sprzętu, maszyn i urządzeń elektrycznych;
– wykonywanie regulacji elektromechanicznych oraz obsługiwanie pełnego asortymentu wyrobów elektrycznych i instruowanie użytkowników o zasadach ich eksploatacji;
– organizowanie stanowisk pracy w różnych warunkach, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej oraz optymalnego doboru narzędzi i materiałów;
– dokonywanie kalkulacji kosztów napraw;
– posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń elektrycznych;
– posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
– przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tytuł zawodowy: Elektromechanik
Numer zawodu: 741201
Kwalifikacje zawodowe: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Możliwości zatrudnienia: Elektromechanik może pracować w warsztacie, ale też w fabryce samochodów. Bardzo często najlepsi fachowcy elektrycy prowadzą własne warsztaty i stacje diagnostyczne, gdzie zajmują się tylko elektryką i elektroniką samochodową.
Czas trwania nauki: 1,5 roku, 3 semestry
Możliwości zdobycia dodaktowego wykształcenia: można dodatkowo uzyskać tytuł Elektryka po potwierdzeniu kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych lub tytuł Technika elektryka po zdaniu kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych i E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20
JOZ – Język obcy zawodowy – 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej – 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego
Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych – 50
Podstawy elektrotechniki i elektroniki – 70
Technologia i materiałoznawstwo – 18
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych – 150
Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – 143
RAZEM: 521
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych