Kursy firmowe

Kursy firmowe

Informacje

SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I OBSŁUGI APTECZEK 8h Cena 190zł

Grupa docelowa

Osoby, które chcą poszerzyć lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz osób odpowiedzialnych za obsługę apteczek w miejscu pracy, osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, osób pracujących w miejscach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku ze względu na charakter wykonywanej pracy.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • zdobycie wiedzy w zakresie identyfikacji i oceny zagrożeń występujących na miejscu wypadku
 • umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku
 • zdobycie wiedzy w zakresie i wyposażenia apteczek oraz sposobów jego prawidłowego wykorzystania

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program szkolenia*:

1. Teoria

 • aspekty prawne pierwszej pomocy
 • organizacja postępowania na miejscu wypadku,
 • ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych
 • wezwanie pomocy
 • zabezpieczanie czynności życiowych u poszkodowanych przy stanach zagrożenia życia wg standardu BLS i BLS AED,
 • postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 • Person Performing CPR On Dummyresuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • omdlenia, atak serca, padaczka
 • zakrztuszenia
 • ewakuacja
 • krwotoki
 • rany i oparzenia
 • urazy kostno – stawowe
 • przygotowanie osób poszkodowanych do transportu,
 • wyposażenie i praktyczne wykorzystanie apteczki,

2. Praktyka- praktyczne ćwiczenia obejmujące pracę z apteczką oraz naukę resuscytacji dorosłych z wykorzystaniem fantomów

 • ocena stanu poszkodowanego
 • bezpieczne odwracania z brzucha na plecy
 • układanie w pozycję boczną bezpieczną
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • zakrztuszenia
 • ewakuacja
 • unieruchamianie kończyn
 • pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów


*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały szkoleniowe
 • materiały do pracy
 • przerwy kawowe
 •  zaświadczenie na druku MEN

*********************************************************************************************************************************************************************************************

Szkolenia BHP Cena od 90zł

Wykonujemy wstępne oraz okresowe szkolenia BHP, dedykowane dla:

   • pracowników administracyjno-biurowych,
   • pracowników na stanowiskach robotniczych,
   • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-robotniczych
   • pracodawców oraz kadry kierowniczej

Szkolenia naszej firmy prowadzone są przez wykwalifikowanych i kompetentnych szkoleniowców. Wiedza przekazywana podczas szkolenia, zarówno teoretyczna jak i praktyczna, wykładana jest jasnym językiem, co ułatwia szybsze zapamiętywanie oraz umożliwia pełne zrozumienie.

Prowadzimy szkolenia BHP w języku polskim oraz angielskim. Na bieżąco śledzimy branżę BHP, w związku z czym nasze szkolenia są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. W zależności od zapotrzebowania oraz oczekiwań klientów, proponujemy przeprowadzenie szkolenia w firmie klienta lub zalecamy okresowe szkolenia BHP online.

Ważność szkoleń:

Szkolenia wstępne BHP ważne są:

 • 6 m-c dla stanowisk kierowniczych
 • 12 m-c dla pozostałych stanowisk

Szkolenia okresowe BHP ważne są:

 • 3 lata dla stanowisk robotniczych
 • 5 lat dla stanowisk kierowniczych oraz inżynieryjno-technicznych
 • 6 lat dla stanowisk administracyjno-biurowych

*******************************************************************************************************************************************************

RODO 8h Cena 350zł

Grupa docelowa

Jednostki wykonujące zadania sektora publicznego w tym: administracja samorządowa, samorządowe jednostki organizacyjne, podmioty stosujące monitoring wizyjny, straż gminna, oraz osoby zatrudnione w dziale kadr. Prywatne przedsiębiorstwa. Osoby wykonujące obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub kandydaci do pełnienia tej funkcji a także kandydaci do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 2018 roku.

Forma kursu

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz wspólnej analizy przygotowanych wzorów dokumentów.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • umiejętność skutecznego i praktycznego wdrożenia nowych przepisów i zadań w jednostce.

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.Internet Data Security Protection

Program szkolenia*:

 1. Co to jest RODO?
 2. Elementy polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
 3. Uprawnienia pracodawcy w przypadku kontroli służbowej poczty elektronicznej
 4. Zmiany w związku z RODO wprowadzono w placówkach oświatowych
 5. Obowiązek powołania Inspektora ochrony danych osobowych
 6. Obecna rola inspektora w jednostce
 7. Wewnętrzne kontrole zgodnie z RODO
 8. Rejestr czynności na zbiorach według RODO
 9. Regulamin monitoringu wizyjnego zgodnie z RODO
 10. Obowiązek informacyjny w przypadku monitoring
 11. Zadania, które należy zrealizować jeszcze w 2018 roku w związku z przepisami RODO
 12. Metodyka w analizie i szacowaniu ryzyka


*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały szkoleniowe
 • materiały do pracy
 •  przerwy kawowe

*********************************************************************************************************************************************************************************************

Zakładanie Działalności Gospodarczej – ABC Przedsiębiorczość 8h Cena 320zł

Grupa docelowa

Osoby, które chcą otworzyć własną działalności gospodarczą, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności oraz podstawową wiedzę teoretyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach konkurencji rynkowej.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • umiejętność skutecznego i praktycznego wdrożenia nowych przepisów i zadań w jednostce.

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program szkolenia*:

 1. Formy prawne działalności
 2. Pomysł na biznes
 3. KonkurencjaBlack Point-and-shot Camera Near Macbook Pro
 4. Planowanie oferty
 5. Biznesplan

Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały szkoleniowe
 • materiały do pracy
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

*********************************************************************************************************************************************************************************************

Biznesplan 8h Cena 350zł

Grupa docelowa

Osoby, które chcą otworzyć własną działalności gospodarczą, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności oraz podstawową wiedzę teoretyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach konkurencji rynkowej.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • umiejętność skutecznego i praktycznego stwożenia biznesplanu

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

1.Czym jest biznesplan w projektach unijnych i czemu ma służyć.

2.Biznesplan jako narzędzie planowania w przedsiębiorstwie:Partners in Planning

 • zasady przygotowania biznes planu
 • cele przygotowania biznes planu
 • etapy przygotowania biznes planu
 • wizja, misja i cel przygotowywanego projektu

3.Wybór celu działania jednostki

 • pomysł na firmę
 • rodzaj wykonywanej działalności
 • możliwości własne a potrzeby rynku

4.Prawno – organizacyjna charakterystyka przedsięwzięcia
5.Misja firmy

 • cele kierunkowe
 • wartość firmy
 • segment do którego produkt jest kierowany
 • stosunek do pracowników
 • stosunek do otoczenia

6.Profil firmy i jej klientów :

 • miejsce prowadzenia
 • struktura organizacyjna
 • rynek działania
 • charakterystyka jej klientów

7.Analiza SWOT (szanse-zagrożenia; silne – słabe strony)
8. Sporządzanie planu marketingowego

 • marketing mix
 • reklama, promocja, cena – metody jej wyznaczania, polityka cenowa, dystrybucja, sprzedaż, public relations
 • cykl życia produktu
 • strategia jakościowo – cenowa

9.Analiza finansowa

 • planowane nakłady inwestycyjne w ramach projektu
 • planowane przychody uzyskane w ramach projektu
 • planowane koszty projektu
 • bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne

10.Wybór i wdrażanie strategii

 • cele krótkoterminowe
 • cele średnioterminowe
 • cele długoterminowe
11.Analiza ryzyka
 • źródła zagrożeń projektu i ich diagnozowanie
 • przyczyny występowania ryzyka
 • analiza wrażliwości

*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN
 • materiały i narzędzia szkoleniowe

ZAPISZ SIĘ ON LINE!

lub mailowo albo telefonicznie

mail.: szkolenia@profesjaedukacja.pl

tel. :881797333