Kursy księgowości

Kursy księgowości

Informacje

Kurs obsługi programu Płatnik 16 h Cena 450zł

Grupa docelowa

Osoby, które zajmują się prowadzeniem spraw kadrowo płacowych w podmiocie gospodarczym, pracowników odpowiedzialnych za dokonywanie zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczonych z ZUS a także dla osób które mając na celu własny rozwój zawodowy chcą poszerzać wiedzę o tematykę kadrowo-księgową.Absolwenci szkół ekonomicznych różnego stopnia.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia

i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem. Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia systemu kadrowo-płacowego w podmiocie gospodarczym
 • poznajnie specyfiki programu komputerowego PŁATNIK do prowadzenia tego rodzaju dokumentów

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

1.Ogólne zasady ubezpieczeń społecznychZnalezione obrazy dla zapytania płatnik

2.Obsługa interfejsu użytkownika

 • podstawowe zasady pracy w programie Płatnik
 • opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie

3.Ustawianie parametrów programu niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentów do ZUS

 • utworzenie bazy jednostki w programie płatnik
 • zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracodawcy/przedsiębiorstwa, pracownika, członka rodziny i innych osób oraz zgłoszenie innych danych i zmian
 • sporządzenie deklaracji miesięcznych wraz z załącznikami (raportami imiennymi o należnych składkach
 • wyrejestrowanie z ubezpieczenia pracodawcy/przedsiębiorstwa, pracownika, członka rodziny i innych osób

3. Certyfikat kwalifikowany – podpis elektroniczny. Listy CRL i TSL

4. Przydatne narzędzia w pracy z programem:

 • filtry i słowniki
 • zastosowanie kreatorów do tworzenia dokumentów
 • kopiowanie dokumentów

5. Importowanie danych z programów kadrowo-płacowych do programu Płatnik

 • import danych i zasilanie inicjalne

6. Zakładanie kartoteki płatnika i dokonywanie zmian w Rejestrze Płatnika

 • potwierdzanie danych płatnika w ZUS – aktualizacja komponentów i danych płatnika

7. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych

 • zakładanie kartoteki ubezpieczonego
 • zakres danych ubezpieczonego przechowywanych w rejestrze
 • modyfikacja danych w rejestrze

8. Metody wysyłki dokumentów do ZUS.

9. Tworzenie raportów rozliczeniowych miesięcznych imiennych ( RCA, RZA, RSA) oraz deklaracji miesięcznej rozliczeniowej DRA

10.Odczytywanie komunikatów przesyłach przez ZUS za pośrednictwem programu Płatnik

11.Tworzenie dokumentów Informacji Miesięcznych i Informacji Rocznych dla ubezpieczonych

12.Tworzenie dokumentów płatniczych

13. Przygotowanie dokumentu rocznego ZUS IWA w programie Płatnik.

*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały i narzędzia szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb.

*******************************************************************************************************************************************************

Symfonia Finanse i Księgowość (FK) od podstaw 16h  Cena 450zł

Grupa docelowa

Osoby, które ukończyły kurs samodzielnego księgowego lub posiadają wiadomości z zakresu rachunkowości na tym poziomie. Osoby, które przygotowują się do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego w firmie, która ma oprogramowanie księgowe Symfonia. Osoby, które rozpoczęły lub chcą rozpocząć pracę w spółkach kapitałowych na samodzielnym stanowisku księgowego, pracują w biurach rachunkowych, chcą założyć działalność w formie spółki lub chcą zrozumieć na czym te zagadnienia polegają.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem. Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • definiowania rejestrów VAT, typów dokumentów, zasad przygotowania bilansu otwarcia, sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat
 • zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wprowadzania dokumentów sprzedaży, zakupu, dokumentów walutowych              i kasowych
 • dobycie praktycznej wiedzy dotyczącej tworzenia dowolnych raportów i zestawień, księgowania dokumentów, zamykanie miesiąca i roku
 • poznanie specyfiki programu komputerowego Symfonia F/K

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

1. Podstawowe pojęcia, instalacja programu Symfonia Finanse i Księgowość.Accounting Calculating Analysis

 • instalowanie programu
 • przygotowanie programu do pracy
 • ustawienie planu kont
 • ustawienie innych parametrów pracy

2.Zakładanie nowej firmy w programie Symfonia FK.

3. Czynności podstawowe w systemie Symfonia FK

 • kartoteki programu
 • rejestry VAT
 • wprowadzanie dokumentów
 • dodawanie dokumentów

4. Sporządzanie deklaracji w systemie Symfonia FK

 • sporządzanie deklaracji CIT/PIT
 • sporządzanie deklaracji VAT

5. Rozrachunki krajowe w systemie Symfonia FK

 • otwarcie transakcji
 • rozliczenie transakcji za pomocą wyciągu bankowego
 • rozliczenie transakcji za pomocą raportu kasowego
 • rozliczenie transakcji za pomocą kompensaty

6. Rozrachunki zagraniczne w systemie Symfonia FK

 • ustawienie parametrów do operacji walutowych
 • dokumenty walutowe
 • rozliczanie dokumentów walutowych
 • specyfika rozliczania dokumentów unijnych

7. Zestawienia i raporty w systemie Symfonia FK

 • zapisy i obroty na koncie
 • bilans i RZiS

8. Zamknięcie miesiąca i roku. Zasady postępowania w programie Symfonia

 • zamkniecie miesiąca
 • praca w nowym miesiącu
 • zamknięcie roku
 • praca w nowym roku

*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały i narzędzia szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb.

*******************************************************************************************************************************************************

Symfonia Kadry i Płace (KP) 16h  Cena 450zł

Grupa docelowa

Osoby, które które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi. Pracownicy biur rachunkowych, absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem. Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • dobycie praktycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia dokumentacji pracowniczej w programie oraz naliczania wynagrodzeń
 • poznanie specyfiki programu komputerowego Symfonia KP

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.Smiling Accountant at Work

Program*:
1.Podstawowe zasady prawa pracy

 • zatrudnienie pracowników
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 • obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika
 • czas pracy
 • system czasu pracy
 • szczególne uwarunkowania czasu pracy

2.Pracownicy

 • wprowadzanie pracowników
 • tworzenie systemu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przed rozpoczęciem pracy w – programie Kadry i Płace
 • przyjmowanie nowych pracowników, zwalnianie pracowników, aneksy do umów o pracę
 • rozliczanie chorób, urlopów, zasiłków macierzyńskich i wychowawczych, itp.
 • wprowadzanie danych uzupełniających do wyliczania zasiłków i urlopów
 • sposoby wprowadzania zdarzeń do kalendarzy pracowników
 • wprowadzenie danych płacowych i kadrowych

3.Zasady zatrudniania cudzoziemców

4.Tworzenie nowych elementów kadrowo-płacowych

 • omówienie typów elementów kadrowo-płacowych
 • szczegółowe zapoznanie się z budową poszczególnych elementów
 • definiowanie własnych elementów kadrowo-płacowych

5.Zestawy elementów kadrowo-płacowych

 • uzupełnianie składu list płac oraz kart wynagrodzeń, tworzenie własnych list płac oraz – kart wynagrodzeń i pasków dla pracowników.
 • uzupełnianie zestawów kadrowych o nowe elementy kadrowe

6. Omówienie roli funkcjonalności Okresów płacowy i List płac

 • dodawanie okresów podstawowych
 • dodawanie okresów pomocniczych dla list dodatkowych (urlopy macierzyńskie, wychowawcze, – świadczenia socjalne, umowy cywilno-prawne, itp.
 • zmiana właściwości okresu
 • wybór okresu do pracy
 • zamykanie, naliczanie okresów – omówienie roli zamykania okresów dla poprawności – naliczeń i wydruku raportów
 • listy płac – równoczesna funkcjonalność dla okresów
 • dodawanie Listy płac podstawowej
 • dodawanie List płac pomocniczych (np. Ryczałt samochodowy)
 • zmiana właściwości List płac
 • edycja Listy płac
 • naliczanie, zamykanie List płac

7. Umowy cywilnoprawne – wprowadzanie i rozliczanie

 • umowy zlecenia, umowy o dzieło, prawa autorskie
 • umowy jednorazowe oraz rozliczane w dłuższych okresach czasu

8. Raporty – wydruk listy płac, kart wynagrodzeń , przelewów dla pracowników, PIT, deklaracji ZUS oraz wybranych raportów kadrowych

9. Świadczenia pozapłacowe

10. Podróże służbowe
11. Archiwizacja danych

12. Warsztaty płacowe – czyli różne przypadki wyliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac

Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały i narzędzia szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb.

*******************************************************************************************************************************************************

Księgowość w działalności gospodarczej 10h Cena 400zł

Grupa docelowa

Osoby, które które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami uproszczonej formy księgowości. Osoby, które chcą otworzyć własna działalności prowadzić samodzielnie księgowość.Pracownicy biur rachunkowych, absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem. Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia uproszczonej formy księgowości
 • znajomość rodzajów form opodatkowania
 • rozliczanie kosztów i przychodówBusiness Company Deal

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

1.Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

2.Zasady prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa

 • małe przedsiębiorstwa (definiowanie, ulgi i zwolnienia w prowadzeniu działalności gospodarcze
 • koszty w działalności gospodarczej

3.Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym

 • karta podatkowa (brak wydzielonej ewidencji podatkowej)
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (ewidencja przychodów )
 • opodatkowanie na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów)
 • opodatkowanie na zasadach ogólnych (księgowość tzw. pełna prowadzona wg ustawy o rachunkowości)
 • podatek od osób prawnych (pełna księgowość j.w.)

4.Vat i kasy fiskalne

 • podatek VAT regulacje prawne
 • zasady wystawiania dokumentów VAT
 • rejestry oraz deklaracje VAT, terminy płatności
 • obowiązek stosowania kas fiskalnych

5.ZUS

 • składki do ZUS, kto może skorzystać z ulg

6.Pracownicy

 • formalności związane z zatrudnianiem pracownika
 • umowa
 • zgłaszanie pracownika
 • podatki i składki ZUS od pracowników
 • formalności związane ze zwalnianiem pracowników

7.Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów

 • wydatki na cele firmy
 • amortyzacja
 • reklama
 • reprezentacja
 • rozliczanie prowadzenia firmy we własnym mieszkaniu
 • środki trwałe
 • klasyfikacja
 • ewidencja
 • umorzenie

8.Zmiana formy prawnej działalności

 • przekształcanie jednoosobowej działalności w inny podmiot

9.Sposoby finansowania działalności

 • kredyty, dotacje, dofinansowania

10.Zakończenie działalności

 • wyrejestrowanie działalności gospodarczej
 • likwidacja firmy
 • rozliczenia z urzędem skarbowy

Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały i narzędzia szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb.

ZAPISZ SIĘ ON LINE!

lub mailowo albo telefonicznie

mail.: szkolenia@profesjaedukacja.pl

tel. :881797333