Organizator eventów

Organizator eventów

Informacje

Opis kierunku:
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) planuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje imprezy rozrywkowe. Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest częściowe lub kompleksowe zorganizowanie imprezy rozrywkowej. Organizator imprez rozrywkowych zna branżowy rynek usług oraz aktualne trendy. Działa w imieniu i na zlecenie klienta. Poprzez bezpośrednią analizę oczekiwań, preferencji oraz celów określa indywidualne potrzeby zleceniodawcy. Tworzy koncepcję imprezy rozrywkowej, układa jej scenariusz, opracowuje harmonogram prac z nią związanych, a także odpowiada za koordynację i nadzór jej prawidłowego przebiegu. Doradza klientowi wybór atrakcji oraz rzetelnych i sprawdzonych podwykonawców, z którymi ustala i negocjuje zakres i koszt usług, warunki techniczne, warunki współpracy. Rezerwuje miejsce imprezy oraz podpisuje umowy niezbędne do realizacji imprezy. Bierze pełną odpowiedzialność za organizację i realizację imprezy rozrywkowej (eventu), a tym samym za działania podwykonawców i/lub zespołu pracowników wyznaczonych do realizacji poszczególnych zadań. Zapewnia organizację i przeprowadzenie imprezy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Uzyskuje niezbędne pozwolenia i dopełnia wszelkich formalności związanych z organizacją.
Zadania zawodowe:
– określanie potrzeb zleceniodawcy poprzez analizę jego oczekiwań i preferencji;
– przygotowywanie oferty i kosztorysu imprezy rozrywkowej;
– planowanie imprezy rozrywkowej, opracowywanie scenariusza imprezy oraz harmonogramu prac dotyczących organizacji;
– organizowanie i nadzorowanie przygotowania imprezy rozrywkowej, prowadzenie ustaleń organizacyjnych, rezerwowanie, negocjowanie i podpisywanie umów z podwykonawcami;
– realizowanie imprezy rozrywkowej zgodnie z przyjętym harmonogramem;
– rozliczanie imprezy ze zleceniodawcami i podwykonawcami (sporządzanie kosztorysu wynikowego i raportu podsumowującego);
– prowadzenie dokumentacji imprezy rozrywkowej (korespondencja z klientami i podwykonawcami, umowy, kontrakty, zlecenia, zamówienia, programy, harmonogramy, regulaminy, plany sytuacyjne, projekty scenograficzne, listy uczestników, menu, kalkulacje i kosztorysy);
– organizowanie i prowadzenie imprezy rozrywkowej zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska;
– nadzorowanie prac demontażowych po skończonej imprezie.
Wykonywanie zawodu organizatora imprez rozrywkowych (organizatora eventów) wymaga od kandydata ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej o dowolnym kierunku. Pracodawcy zatrudniają chętnie absolwentów szkól wyższych i studiów podyplomowych. Atutem jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym oraz innych języków obcych na poziomie średniozaawansowanym. Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) powinien rozszerzać kompetencje poprzez aktywne uczestnictwo w branżowych targach, kursach dokształcających i warsztatach z zakresu technologii i usług w dziedzinie organizacji koncertów, imprez rozrywkowych, kongresów. Pożądane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Tytuł zawodowy: Organizator eventów
Numer zawodu: 333201
Możliwości zatrudnienia: Miejscem pracy organizatora imprez rozrywkowych (organizatora eventów) jest biuro oraz miejsca, w których odbywają się imprezy (hotele, sale koncertowe, konferencyjne, galerie sztuki, obiekty rekreacyjno-sportowe, lokale gastronomiczne, miejsca plenerowe). Działania organizatora imprez rozrywkowych (organizatora eventów) są związane z pracą poza miejscem zamieszkania oraz częstym przebywaniem w miejscach publicznych.
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: autorski
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
Kompetencje personalne i społeczne – 20
Bezpieczeństwo i higiena pracy – 10
Podstawy działalności gospodarczej – 10
Język angielski w działalności gospodarczej – 20
Prawne aspekty organizacji imprez – 20
Rodzaje i trendy w organizacji eventów – 30
Moda i stylizacja – 20
Aranżacja wnętrz – 20
Animacja – 20
Tworzenie i realizacja projektu imprezy – 30
Promocja i PR imprez – 20
RAZEM: 220