Technik elektronik

Technik elektronik

Informacje

Opis kierunku:
Instaluje, montuje, konserwuje, naprawia aparaturę i urządzenia elektroniczne; organizuje i wykonuje prace w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.
Zadania zawodowe:
– czytanie i wykonywanie schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elektronicznych;
– interpretowanie zjawisk i stosowanie praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki;
– posługiwanie się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych;
– posługiwanie się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych;
– montaż, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych, posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych;
– wykonywanie oraz uruchamianie modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej;
– dokonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz parametrów technicznych układów i urządzeń elektronicznych;
– diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawianie uszkodzonego sprzętu;
– posługiwanie się aparaturą pomiarową i diagnostyczną;
– projektowanie wyspecjalizowanych testerów dla różnych układów elektronicznych;
– projektowanie, wykonywanie i uruchamianie prostych układów mikroprocesorowych;
– przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji i uruchamiania urządzeń elektronicznych;
– sporządzanie kalkulacji robót na stanowiskach wytwórczych, diagnostycznych, instalacyjnych i w serwisie

Tytuł zawodowy: Technik elektronik
Numer zawodu: 311408
Kwalifikacje zawodowe: E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Możliwości zatrudnienia: Technik elektronik może podjąć pracę w zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne na stanowiskach uruchamiaczy, konserwatorów i kontrolerów jakości, warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, zakładach instalujących urządzenia elektroniczne, placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych, w specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń elektronicznych.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20
JOZ – Język obcy zawodowy – 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej – 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu – 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego
Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych – 50
Podstawy elektrotechniki i elektroniki – 70
Technologia i materiałoznawstwo – 30
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Instalowanie urządzeń elektronicznych – 130
Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych – 130
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Użytkowanie urządzeń elektronicznych – 180
Obsługiwanie urządzeń elektronicznych – 178
RAZEM: 878
Praktyki zawodowe: 160 godzin