Technik elektryk

Technik elektryk

Informacje

Opis kierunku:
Montuje instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne; diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy; dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn; organizuje i wykonuje prace w: zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych.
Zadania zawodowe:
– wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji;
– dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej;
– instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych;
– stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć;
– diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych;
– dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych;
– planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej;
– udział w pracach zespołów projektowych;
– posługiwanie się techniką komputerową.

Tytuł zawodowy: Technik elektryk
Numer zawodu: 311303
Kwalifikacje zawodowe: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Możliwości zatrudnienia: Absolwenci technikum, według uzyskanych specjalności, mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach nie tylko systemu elektroenergetycznego (elektrownie, sieci elektroenergetyczne, zakłady energetyczne), ale także w każdym zakładzie przemysłowym w komórkach utrzymania ruchu elektrycznego.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20
JOZ – Język obcy zawodowy – 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej – 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu – 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego
Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych – 50
Podstawy elektrotechniki i elektroniki – 70
Technologia i materiałoznawstwo – 30
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych – 150
Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – 143
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż instalacji elektrycznych – 114
Konserwacja instalacji elektrycznych – 114
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych – 65
Eksploatacja instalacji elektrycznych – 65
RAZEM: 911
Praktyki zawodowe: 160 godzin