Technik informatyk

Technik informatyk

Informacje

Opis kierunku:
Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy; obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji; dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego; obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.
Zadania zawodowe:
– posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci;
– posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu;
– posługiwanie się komputerami typu PC;
– obsługiwanie wybranych rodzajów sieci komputerowych;
– posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym;
– dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań;
– posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL;
– projektowanie i utrzymywanie baz danych i nadzorowanie ich pracy;
– programowanie w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++;
– przeprowadzanie analizy powierzonego do wykonania zadania i stosowanie optymalnego, powszechnie używanego, języka programowania;
– opracowywanie algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych;
– uruchamianie i obsługiwanie urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
– usuwanie uszkodzeń powstających w urządzeniach systemu komputerowego oraz testowanie jakości ich pracy;
– wykonywanie rozliczenia kosztów wyrobów i usług;
– organizowanie i utrzymywanie własnego stanowiska pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji.

Tytuł zawodowy: Technik informatyk
Numer zawodu: 351203
Kwalifikacje zawodowe: E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Możliwości zatrudnienia: Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości – 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Systemy operacyjne – 80
Urządzenia techniki komputerowej – 55
Sieci komputerowe – 55
Witryny i aplikacje internetowe – 70
Systemy baz danych – 40
Działalność gospodarcza w branży informatycznej – 20
Język obcy zawodowy w branży informatycznej – 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej – 80
Administracja sieciowymi systemami informatycznymi – 45
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych – 55
Administracja bazami danych – 75
Programowanie aplikacji internetowych – 85
RAZEM: 700
Praktyki zawodowe: 160 godzin