Technik masażysta

Technik masażysta

Informacje

Opis kierunku:
Świadczy usługi w zakresie masażu; wykonuje masaże medyczne, sportowe, kosmetyczne i profilaktyczne; prowadzi działalność profilaktyczną, popularyzującą zachowania prozdrowotne.
Zadania zawodowe:
– wykonywanie masażu medycznego, w tym m.in.: określanie wskazań, przeciwwskazań i przestrzeganie zasad wykonywania poszczególnych rodzajów masażu;
– wykonywanie masaży: klasycznego, medycznego w środowisku wodnym, limfatycznego, odruchowego w podstawowym zakresie, Shantala, izometrycznego, tensegracyjnego, stawowego lub z użyciem przyrządów itp.;
– wykonywanie masażu sportowego, w tym m.in.: dobieranie rodzaju masażu sportowego do dyscypliny sportu i cyklu treningowego; dobieranie metody masażu sportowego stosowanej w odnowie biologicznej organizmu, wykonywanie masażu sportowego u kontuzjowanego zawodnika itp.;
– wykonywanie masażu kosmetycznego, relaksacyjnego i profilaktycznego;
– prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne;
– kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
– przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń oraz prowadzenie dokumentacji procesu;
– przestrzeganie zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;
– dokonywanie oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych;
– udzielanie, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
– postępowanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w zakresie higieny, aseptyki i antyseptyki w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie skażonym;
– komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną i grupą społeczną;
– sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji medycznej pacjenta zgodnie z przepisami prawa;
– stosowanie przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych;
– współpracowanie w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem;
– wyjaśnianie pacjentom zasad korzystania z systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w odniesieniu do świadczonych usług;
– udzielanie informacji pacjentom o źródłach i sposobach finansowania świadczeń zdrowotnych;
– przestrzeganie zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników;
– stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
– przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Tytuł zawodowy: Technik masażysta
Numer zawodu: 325402
Kwalifikacje zawodowe: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu
Możliwości zatrudnienia: Możesz pracować w zespołach rehabilitacyjnych szpitali, uzdrowisk, przychodni, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych. Dodatkowo absolwenci wyposażeni są w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Podstawy przedsiębiorczości 32

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Działalność gospodarcza w ochronie 48
 2. Nawiązywanie kontaktów międzyludzkich 32
 3. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 16
 4. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia  32
 5. Język migowy 48
 6. Język angielski  32
 7. Anatomia z fizjologią 160
 8. Zarys fizjoterapii 32
 9. Zagadnienia kliniczne w masażu 96

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Masaż 528
 • Masaż medyczny   304
 • Masaż sportowy  160
 • Masaż kosmetyczny   64
 1. Fizjoterapia  64
 2. Anatomia topograficzna 64

 

Praktyki zawodowe  120

II sem      60

IV sem     60