Technik rachunkowości

Technik rachunkowości

Informacje

Opis kierunku:
Prowadzi uproszczone formy ewidencji dla celów podatkowych oraz księgi rachunkowe, w ramach których sporządza, gromadzi, kontroluje i przechowuje dokumenty księgowe; przygotowuje sprawozdania finansowe; przeprowadza podstawowe analizy w zakresie finansów i księgowości; dokonuje rozliczeń finansowych, sprawdza terminy spłat zobowiązań oraz wpływu należności; nalicza wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Zadania zawodowe:
– dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych, w tym sporządzanie i kontrolowanie dowodów księgowych oraz kwalifikowanie ich do księgowania;
– przestrzeganie zasad i stosowanie przepisów prawa dotyczących prowadzenia rachunkowości;
– sporządzanie sprawozdań finansowych i przeprowadzanie analizy finansowej, w tym sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych, dobieranie, interpretowanie i obliczanie wskaźników analizy finansowej;
– otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie zestawienia obrotów i sald;
– klasyfikowanie i wycena aktywów i pasywów, w tym planowanie amortyzacji środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych;
– rozliczanie kosztów działalności organizacji, w tym ustalanie wyniku finansowego metodą statystyczną i metodą księgową;
– prowadzenie ewidencji podatkowej, w tym: sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczanie podatku VAT, akcyzowego i podatku dochodowego z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania;
– prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym obliczanie wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania, sporządzanie list płac, obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz ustalanie uprawnień do zasiłku chorobowego i obliczanie jego wysokości;
– rozliczanie wynagrodzeń, w tym obliczanie wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
– prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji, w tym przeprowadzanie inwentaryzacji różnymi metodami, ustalanie, interpretowanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych;
– przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tytuł zawodowy: Technik rachunkowości
Numer zawodu: 431103
Kwalifikacje zawodowe: A.36. Prowadzenie rachunkowości, A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Możliwości zatrudnienia: Absolwent może uzyskać zatrudnienie w: biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, dziale finansowo-księgowym przedsiębiorstw, urzędach skarbowych, bankach.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości – 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej – 65
Język obcy zawodowy – 40
Rachunkowość – 110
Wynagrodzenia i podatki – 125
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Pracownia pracy biurowej – 40
Pracownia rachunkowości – 150
Pracownia wynagrodzeń i danin publicznych 150
RAZEM: 700
Praktyki zawodowe: 160 godzin