warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

ASYSTENT NAUCZYCIELA W SZKOLE

Opis kierunku:
  Wspiera nauczyciela lub wychowawcę świetlicy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasach I-III w szkole podstawowej (w tym specjalnej i integracyjnej), w celu zapewnienia jak najlepszej opieki nad uczniami; opiekuje się dziećmi podczas lekcji, przerw, w trakcie zabaw, spacerów i wycieczek; zapewnia poczucie bezpieczeństwa dzieciom na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych.
Zadania zawodowe:
- wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć;
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych, zabawek i innych akcesoriów do zajęć;
- udzielanie pomocy dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: obsługiwanie sprzętu audiowizualnego i urządzeń technicznych;
- prowadzenie dokumentacji dydaktycznej, porządkowanie pomocy dydaktycznych i zabawek;
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych;
- opiekowanie się dziećmi podczas lekcji, przerw, w trakcie zabaw, spacerów i wycieczek;
- wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych w miarę potrzeb dzieci w tym zakresie;
- budowanie dobrego kontaktu dzieci z rówieśnikami w klasie szkolnej oraz między rodzicami uczniów a szkołą;
- informowanie rodziców o możliwości pomocy, z jakiej mogą skorzystać dzieci w nowych warunkach nauki, przebiegu pobytu w szkole, o brakach edukacyjnych, problemach z kontaktowaniem się z rówieśnikami itp.;
- zapewnienie dodatkowej i wszechstronnej pomocy uczniom ze słabszymi osiągnięciami szkolnymi;
- rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie pobytu dziecka w szkole, takich jak: unikanie szkoły, agresywne zachowanie, poczucie niskiej wartości itp.;
- rozpoznawanie potrzeb i reagowanie na potrzeby dziecka;
- nawiązywanie przyjaznych kontaktów z dzieckiem;
- respektowanie i szanowanie praw dziecka;
- ułatwianie dzieciom funkcjonowania w grupie rówieśniczej;
- rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego;
- kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu udzielania im i ich rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nowych warunkach życia;
- organizowanie miejsca pracy zgodnie z przepisami bhp i ochrony ppoż.;
- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tytuł zawodowy: Asystent nauczyciela w szkole
Numer zawodu: 531204
Możliwości zatrudnienia: Asystent może być zatrudniony w szkole podstawowej, w tym integracyjnej oraz specjalnej. Możliwość zatrudnienia asystenta odnosi się do pomocy nauczycielom dyplomowanym oraz osobom niebędącym nauczycielami, ale zatrudnionym za zgodą np. kuratora oświaty, a prowadzącym zajęcia w klasach od pierwszej do trzeciej i wychowawcom świetlicy.
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: autorski
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!