warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

ASYSTENT PRAWNY

Opis kierunku:
  Prowadzi w zakładzie pracy obsługę prawną zakładu lub poszczególnych komórek organizacyjnych.
Zadania zawodowe:
- opracowywanie projektów aktów normatywnych, okólników, rozporządzeń i instrukcji;
- opiniowanie umów zawieranych z innymi jednostkami organizacyjnymi;
- interpretowanie prawa i opracowywanie wyjaśnień obowiązujących przepisów;
- opiniowanie projektów aktów normatywnych opracowywanych przez inne jednostki;
- opracowywanie informacji dla kierownictwa o przewidywanych zmianach w prawie i w przepisach w zakresie interesującym zakład;
- reprezentowanie interesów zakładu przed organami procesowymi;
- prowadzenie szkoleń w zakresie rozumienia i stosowania prawa;
- udzielanie porad prawnych zainteresowanym komórkom;
- przyjmowanie interesantów.

Tytuł zawodowy: Asystent prawny
Numer zawodu: 261901
Możliwości zatrudnienia: Asystent prawny może zostać zatrudniony w: kancelariach adwokackich, kancelariach radcowskich, kancelariach notarialnych, kancelariach komorniczych.
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: autorski
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
Kompetencje personalne i społeczne 20
Bezpieczeństwo i higiena pracy 10
Podstawy działalności gospodarczej 10
Język angielski w obsłudze prawnej 20
Prawo cywilne 30
Prawo administracyjne i finansów publicznych 30
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 20
Prawo handlowe 20
Podstawy prawa wspólnego rynku UE 20
Podstawy archiwistyki 10
Zasady i techniki pracy w kancelarii prawnej 20
Obsługa kancelaryjna 20
Systemy informacji prawnej 10
RAZEM: 240

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!