warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

ASYSTENT RODZINY

Opis kierunku:
  Prowadzi pracę z rodziną w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę; udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy przez członków rodziny; wspiera aktywność społeczną rodzin; podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
Zadania zawodowe:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej skoordynowanym z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin, m.in. przez motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny właściwym podmiotom;
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, których pomoc przy wykonywaniu zadań jest niezbędna.

Tytuł zawodowy: Asystent rodziny
Numer zawodu: 341207
Możliwości zatrudnienia: Miejscem pracy dla asystenta rodziny jest miejsce zamieszkania rodziny lub inne przez nią wskazane. Tak więc asystent rodziny swoje obowiązki wykonuje przede wszystkim w środowisku domowym podopiecznych. Realizacja zadań wymagać może również podejmowania pracy poza miejscem zamieszkania podopiecznych, np. pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, sądowych, wizyty w szkole.
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: autorski
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin w cyklu nauczania
Zagadnienia prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, administracyjnego 40
Zabezpieczenia społeczne 20
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 20
Elementy ekonomii i organizacja gospodarstwa domowego 10
Pedagogika 20
Psychologia rozwojowa i wychowawcza 20
Komunikacja interpersonalna, negocjacje i mediacje 30
Trening motywacji, aktywizacja zawodowa i społeczna 20
Interwencje kryzysowe 20
Zasady pracy asystenta rodziny, etyka zawodowa 20
RAZEM: 220

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!