warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH

Opis kierunku:
  Obsługuje i naprawia maszyny drogowe, takie jak: spycharka, zgarniarka, równiarka, układarka betonu, rozściełacz mas bitumicznych itp.; reguluje, demontuje i montuje zespoły maszyn drogowych, usuwa usterki, przeprowadza przeglądy techniczne i naprawy bieżące.
Zadania zawodowe:
- obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w robotach drogowych takich jak: spycharka, zgarniarka, równiarka, układarka betonu, rozściełacz mas bitumicznych itp.;
- wykonywanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń drogowych służących do budowy i utrzymania dróg kołowych, a także suwnic, żurawi, maszyn do wytwarzania i układania mas bitumicznych, walców samojezdnych, maszyn do prac ziemnych, maszyn do przerobu kruszyw, maszyn do odśnieżania dróg;
- wykrywanie i usuwanie usterek w pracy silnika i poszczególnych mechanizmów roboczych maszyn i urządzeń drogowych oraz współpracowanie z serwisantami sprzętu;
- przygotowywania maszyny do weryfikacji, demontażu, regeneracji i naprawy;
- wykonywanie robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych takich jak: przepychanie, zgarnianie, zagęszczanie i przewożenie gruntu, profilowanie drogi, przygotowywanie i rozprowadzanie podsypki, układanie i wykańczanie nawierzchni betonowych, układanie mas bitumicznych, malowanie oznaczeń i instalowanie wyposażenia drogowego itp.;
- wykonywanie robót związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg i obiektów mostowych;
- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oraz rozliczanie wykonanych robót;
- posługiwanie się kluczami różnego rodzaju, szczelinomierzami, ciśnieniomierzami, areometrami, woltomierzami, amperomierzami, omomierzami oraz innymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie przewidziane przez producenta maszyn i urządzeń drogowych;
- posługiwanie się dokumentacją techniczno-ruchową obsługiwanych maszyn i urządzeń, rysunkami wykonawczymi, wykonywanie obmiarów i szacowania planowanych robót;
- posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
- przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tytuł zawodowy: Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
Numer zawodu: 834201
Kwalifikacje zawodowe: B.1. Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych, B.2. Wykonywanie robót drogowych
Możliwości zatrudnienia: Praca w tym zawodzie odbywa się w przedsiębiorstwach budujących i eksploatujących drogi i mosty, w wytwórniach mieszanki betonowej i asfaltowej.
Czas trwania nauki: 1,5 roku, 3 semestry
Możliwości zdobycia dodaktowego wykształcenia: dodatkowo można zdobyć tytuł Technika drogownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych i B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.1. Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.2. Wykonywanie robót drogowych
RAZEM:
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!