warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

MONTER BUDOWNICTWA WODNEGO

Opis kierunku:
  Wykonuje operacje oraz elementy budowli obiektów regulacyjnych i ubezpieczeniowych na rzekach i potokach górskich, takie jak: prace umocnieniowe faszynowo-kamienno-betonowe, zabudowa potoków górskich, zabezpieczenia przed falą powodziową; wykonuje biologiczną zabudowę rzek i potoków, obsadza i umacnia stoki skarp, odsypisk, wysp, pozyskuje i przetwarza materiały do robót umocnieniowych, a ponadto współpracuje z zespołami obiektów pływających, operatorami koparek i pogłębiarek. konserwuje i utrzymuje budowle i urządzenia wodne, z uwzględnieniem zachowania czystości, zabezpieczenia przed korozją i abrazją oraz usuwania drobnych uszkodzeń.
Zadania zawodowe:
- wytyczanie na lądzie i wodzie elementów wykonywanych budowli w oparciu o wyznaczone osie oraz punkty główne;
- wykonywanie kiszek faszynowych, palików, pali i żywokołów, materacy taflowych, walców faszynowych;
- wykonywanie płotków faszynowych, palisad, opasek kiszkowych;
- wykonywanie materaca taflowego lub brzegowego na pokładzie warsztatu pływającego, na gruncie suchym lub bezpośrednio w wodzie;
- wykonywanie narzutu kamiennego w płotkach faszynowych na pokładzie z faszyny;
- wykonywanie budowli siatkowo-kamiennych, tj. wykonanie kosza z drutu, ustawienie kosza i wypełnienie go kamieniem;
- wykonywanie walca faszynowo-kamiennego lub faszynowo-ziemnego na lądzie lub na warsztacie pływającym;
- zatapianie walca z brzegu lub po przeholowaniu na miejsce zatopienia;
- wykonywanie ścianki palisadowej, ręcznie lub przy użyciu młota pneumatycznego;
- umacnianie stopy skarpy wykopów kiszkami faszynowymi lub płotkiem faszynowym;
- obsadzanie sadzonkami z wikliny, kiszkami lub prętami wiklinowymi skarp, odsypisk, wysp, kęp;
- sadzenie żywokołów, krzewów i drzew przy zabudowie biologicznej rzek, kanałów i potoków górskich;
- wycinanie faszyny wiklinowej, leśnej i surowca drzewnego;
- rozbiórka budowli faszynowo-kamiennych oraz ich remont;
- sondowania i pomiary w trakcie wykonywania robót;
- uczestniczenie przy wytyczaniu budowli regulacyjnych i dokonywaniu obmiaru wykonanych robót;
- zabezpieczanie robót i sprzętu w czasie przyboru wody lub powodzi;
- branie udziału w akcji przeciwpowodziowej oraz kierowanie brygadami zabezpieczającymi obiekty i urządzenia zagrożone uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- usuwanie zanieczyszczeń powierzchniowych oraz osadów przy użyciu konwencjonalnych środków i narzędzi, takich jak środki czyszczące i woda, szczotki, łopaty itp., jak również przy użyciu urządzeń mechanicznych lub hydraulicznych;
- dokonywanie okresowych, przewidzianych instrukcją przeglądów budowli i urządzeń;
- konserwacja i utrzymywanie koryt ziemnych przez dokonywanie drobnych napraw umocnień brzegowych i oczyszczanie koryt;
- przeprowadzanie zabiegów oczyszczających urządzenia mechaniczne i maszyny;
- dokonywanie bieżącej konserwacji mechanizmów i maszyn, tj. ich smarowania, regulacji, wymiany zużytych części itp.;

Tytuł zawodowy: Monter budownictwa wodnego
Numer zawodu: 711701
Kwalifikacje zawodowe: B.13. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych
Możliwości zatrudnienia: Monter budownictwa wodnego znajdzie zatrudnienie w: przedsiębiorstwach zajmujących się budową, eksploatacją i konserwacją urządzeń wodnych oraz regulacją cieków wodnych, wojewódzkich i regionalnych zarządach melioracji i urządzeń wodnych, jednostkach odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową.
Czas trwania nauki: 1,5 roku, 3 semestry
Możliwości zdobycia dodaktowego wykształcenia: można dodatkowo uzyskać tytuł Technika budownictwa po zdaniu kwalifikacji B.31. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych.
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.13. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych
RAZEM:
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!