warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Opis kierunku:
  Świadczy osobom starszym usługi opiekuńczo-wspierające; rozpoznaje możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające z rodzaju i stopnia niepełnosprawności; rozpoznaje i interpretuje sytuacje społeczne, warunki życia, relacje z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej; dobiera metody, techniki, narzędzia i formy realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej; udziela wsparcia emocjonalnego i aktywizuje osoby starsze do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności; nawiązuje, podtrzymuje i rozwija współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym.
Zadania zawodowe:
- opracowywanie planu pomocy, wsparcia i opieki długoterminowej osoby starszej;
- posługiwanie się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby starszej;
- organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby starszej, w tym: rozpoznawanie warunków życia i poziomu możliwości psychofizycznych osoby starszej, opracowywanie planu pomocy, wsparcia i opieki długoterminowej dla osoby starszej, prowadzenie dokumentacji itp.;
- wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej, w tym: przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia i życia osoby starszej, udzielanie pierwszej pomocy, wykonywanie czynności opiekuńczych i higienicznych u osoby starszej itp.;
- aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej, w tym m.in. inicjowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji osoby starszej z osobami z najbliższego otoczenia, organizowanie czasu wolnego osobie starszej, wspieranie osoby starszej w usprawnianiu psychofizycznym itp.;
- współpracowanie z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych, w tym m.in. motywowanie rodziny i lokalnego środowiska społecznego do działań na rzecz osoby starszej, organizowanie środowiskowych grup wsparcia, organizowanie pomocy materialnej dla osoby starszej, współpracowanie z członkami zespołu terapeutycznego zakładu opiekuńczo-leczniczego itp.;
- stosowanie metod komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych z uwzględnieniem procesów emocjonalno-motywacyjnych oraz osobowości osoby starszej w relacjach z otoczeniem;
- organizowanie osobie starszej korzystania ze świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;
- pomaganie osobie starszej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
- pomaganie osobie starszej w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
- analizowanie i usuwanie czynników wpływających na wykluczenie społeczne osoby starszej;
- dbanie o jakość świadczonych usług i standardu opieki;
- stosowanie przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych, w tym przestrzeganie zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;
- stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
- przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy

Tytuł zawodowy: Opiekun osoby starszej
Numer zawodu: 341202
Kwalifikacje zawodowe: Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
Możliwości zatrudnienia: W zależności od miejsca pracy opiekun osoby starszej może pracować w zespole, w którym oprócz innych opiekunów znajdzie się lekarz, pielęgniarka oraz pozostali specjaliści: fizjoterapeuta, psycholog lub terapeuta zajęciowy. Jednak nierzadko zdarza się, że opiekun wykonuje swoją pracę na samodzielnym stanowisku. Dotyczy to przede wszystkim pracy w prywatnym mieszkaniu osoby starszej.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Przedmioty ogólnokształcące Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Organizacja opieki nad osobą starszą 110
Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą 110
Metodyka pracy opiekuńczej 80
Język migowy 20
Język obcy w pomocy społecznej 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Umiejętności opiekuńcze 225
Aktywizacja społeczna 110
RAZEM: 700
Praktyki zawodowe: 320 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!