warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

REJESTRATORKA MEDYCZNA

Opis kierunku:
  Rejestratorka medyczna kompleksowo obsługuje rejestrację pacjentów jednostki medycznej. Rejestratorka medyczna jest zawodem o charakterze biurowym. Celem pracy rejestratorki medycznej jest przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, umawianie terminów świadczenia usług medycznych, kierowanie pacjentów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji medycznej osób objętych opieką. W ramach prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych, wyniki badań) zajmuje się jej gromadzeniem, segregowaniem i archiwizacją. Udziela informacji o świadczonych usługach medycznych, weryfikuje ubezpieczenia zdrowotne pacjentów oraz informuje ich o warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych. Prowadzi ewidencję wykonywanych usług medycznych, a w prywatnych przychodniach wystawia również faktury oraz przyjmuje płatności za świadczone usługi. Rejestratorka medyczna, realizując zadania zawodowe, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz stosuje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Zadania zawodowe:
- przyjmowanie zgłoszeń pacjentów i ustalanie terminów świadczenia usług w placówce medycznej oraz tworzenie terminarza wizyt domowych;
- przyjmowanie materiałów do badań, opisywanie ich i kierowanie do właściwych laboratoriów oraz wydawanie wyników badań;
- prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji zdrowotnej pacjentów w różnych układach klasyfikacyjnych;
- prowadzenie rozliczeń i kalkulacji finansowych wykonanych usług, wystawianie faktur i zaświadczeń;
- sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych i finansowych;
- przekazywanie informacji o usługach zdrowotnych oraz warunkach formalnych i finansowych ich świadczenia w danej placówce służby zdrowia, a także w innych placówkach specjalistycznych;
- kierowanie pacjentów i przekazywanie ich dokumentów zdrowotnych do właściwych laboratoriów i gabinetów specjalistycznych;
- współpracowanie z personelem medycznym w zakresie przepływu informacji i udostępniania dokumentacji w celu sprawnej obsługi pacjentów;
- prowadzenie listy obecności i ewidencji czasu pracy personelu medycznego placówki;
- organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.

Tytuł zawodowy: Rejestratorka medyczna
Numer zawodu: 422603
Możliwości zatrudnienia: Zakłady opieki zdrowotnej (klinika, szpital, oddział, przychodnia lekarska, przychodnia stomatologiczna, laboratorium).
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: autorski
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy prawa - przepisy prawa obowiązujące w zawodzie 45
Dokumentacja usług zdrowotnych 40
Rozliczanie i klasyfikacja usług medycznych 30
Technika biurowa i dokumentacja medyczna 40
Kultura i etyka zawodu, tajemnica medyczna 20
Podstawy psychologii 25
Trening umiejętności społecznych 20
RAZEM: 220

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!