warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

TECHNIK AGROBIZNESU

Opis kierunku:
  Wykonuje czynności związane z produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedażą produktów rolnych, ich promocją i reklamą oraz oceną jej jakości i opłacalności; dobiera właściwy sprzęt i materiały eksploatacyjne do produkcji rolnej.
Zadania zawodowe:
- dobieranie roślin do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
- wykonywanie prac związanych z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
- planowanie nawożenia organicznego i mineralnego;
- ocenianie jakości materiału siewnego i jego przygotowanie do siewu;
- planowanie i wykonywanie zabiegów agrotechnicznych odpowiednio do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
- rozpoznawanie chorób, szkodników i chwastów roślin uprawnych, dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami zintegrowanej ochrony roślin;
- obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- prowadzenie upraw roślin oraz hodowli zwierzęcej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
- przestrzeganie warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
- określanie kierunków chowu zwierząt gospodarskich;
- ocenianie jakości pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz ich przygotowanie, konserwowanie i przechowywanie;
- organizowanie i wykonywanie prac związanych z żywieniem, rozrodem oraz higieną i pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
- określanie warunków zoohigienicznych w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;
- rozpoznawanie objawów chorobowych na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;
- przygotowywanie zwierząt do aukcji, pokazów i wystaw;
- przygotowywanie zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;
- prowadzenie marketingu i sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego, zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
- obsługiwanie środków technicznych stosowanych w rolnictwie (urządzeń melioracyjnych, wodociągowych w budynkach gospodarskich oraz pojazdów i maszyn itp.);
- dobieranie surowców i dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych stosowanych w procesie przetwórstwa żywności;
- określanie warunków i prowadzenie operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych surowców;
- dobieranie technologii produkcji wybranych produktów spożywczych;
- dobieranie metod utrwalania żywności;
- sporządzanie zapotrzebowania na surowce, opakowania i dodatki do żywności;
- dobieranie maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie spożywczym;
- obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w zakładach przetwórstwa spożywczego;
- konserwacja maszyn i urządzeń, prowadzenie drobnych napraw, zgłaszanie awarii;
- organizowanie i wykonywanie prac związanych z przetwórstwem żywności;
- prowadzenie marketingu i sprzedaży produktów spożywczych;
- stosowanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
- prowadzenie gospodarstwa rolnego, w tym: opracowywanie biznesplanu, prowadzenie rachunkowości gospodarstwa, planowanie potrzeb kadrowych;
- planowanie zaopatrzenia np. w pasze, nawozy, planowanie zbytu produktów itd.;
- przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Tytuł zawodowy: Technik agrobiznesu
Numer zawodu: 331402
Kwalifikacje zawodowe: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej, R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
Możliwości zatrudnienia: Technik agrobiznesu może być zatrudniony w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, obsłudze ruchu turystycznego, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, w usługach technicznych, finansowych i bankowych rynku rolnego oraz weterynaryjnych, urzędach administracji samorządowej, a także prowadzić własnego przedsiębiorstwa agroturystycznego lub rolne o dowolnej wielkości.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Możliwości zdobycia dodaktowego wykształcenia: dodatkowo po zdaniu kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej można uzyskać tytuł Technika rolnika.
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska
Produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych 60
Podstawy ekonomiki agrobiznesu 51
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
Prowadzenie produkcji roślinnej 114
Prowadzenie produkcji zwierzęcej 114
Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie 114
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie 80
Planowanie przetwórstwa żywności 80
Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie 74
RAZEM: 878
Praktyki zawodowe: 160 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!