warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

TECHNIK ARCHIWISTA

Opis kierunku:
  Gromadzi, opracowuje, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne w archiwach państwowych, archiwach zakładowych lub składnicach akt.
Zadania zawodowe:
- nadzorowanie materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, archiwach zakładowych lub składnicach akt;
- prowadzenie archiwów zakładowych;
- porządkowanie zespołu archiwalnego (segregowanie archiwów według serii, systematyzowanie archiwaliów w seriach, porządkowanie wewnętrzne archiwaliów oraz sygnowanie jednostek archiwalnych);
- inwentaryzowanie zespołu archiwalnego (spisywanie uporządkowanych jednostek według wytycznych obowiązujących w służbie archiwalnej, zgodnie z zasadami i metodami archiwistyki, tworzenie inwentarza archiwalnego sumarycznego i analitycznego);
- opracowywanie inwentarzy, katalogów, skorowidzów, indeksów, sumariuszy i przewodników archiwalnych;
- udostępnianie materiałów archiwalnych (sporządzenie odpisów dokumentów, kopii, skanów lub wyciągów archiwalnych);
- opracowywanie dokumentacji audiowizualnej;
- przygotowywanie danych do komputerowego systemu informacji archiwalnej i publikacji wydawnictw źródłowych dla Centralnego Ośrodka Informacji Archiwalnej;
- prowadzenie postępowania w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej;
- stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;
- przestrzeganie zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących narodowych zasobów archiwalnych i archiwów, ochrony danych osobowych, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.

Tytuł zawodowy: Technik archiwista
Numer zawodu: 441403
Kwalifikacje zawodowe: A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum, A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych
Możliwości zatrudnienia: Archiwum zakładowe lub firmowe, możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Przedmioty ogólnokształcące Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Podstawy archiwistyki 110
Metody pracy w archiwum zakładowym 140
Prawo archiwalne 50
Język obcy zawodowy 40
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Prowadzenie archiwum i opracowywanie materiałów archiwalnych 340
RAZEM: 700
Praktyki zawodowe: 160 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!