warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

TECHNIK EKONOMISTA

Opis kierunku:
  Wykonuje analizy czynników kształtujących podstawowe wielkości ekonomiczne; analizuje sprawność ekonomiczno-organizacyjną podmiotów gospodarczych; oblicza wskaźniki określające sytuację finansową firmy; przygotowuje sprawozdania z działalności podmiotu gospodarczego; zbiera, pozyskuje i analizuje informacje rynkowe; sporządza budżet oraz plan działania danej jednostki organizacyjnej lub jej części.
Zadania zawodowe:
- stosowanie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisów podatkowych w zakresie wykonywanych zadań;
- obliczanie i interpretowanie podstawowych miar oraz wskaźników analizy ekonomicznej i finansowej dotyczących: przepływów finansowych, kosztów produkcji, kosztów transportu, zatrudnienia i wynagrodzeń itp. oraz przygotowywanie na tej podstawie biznesplanów;
- otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie zestawień obrotów i sald;
- sporządzanie i kontrolowanie dowodów księgowych oraz kwalifikowanie ich do księgowania, w tym interpretowanie zdarzeń gospodarczych dokumentowanych dowodami księgowymi;
- klasyfikowanie aktywów i pasywów oraz wycenianie aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
- ewidencjonowanie operacji bilansowych i wynikowych na kontach syntetycznych i analitycznych oraz rozliczanie kosztów działalności organizacji;
- planowanie amortyzacji środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych;
- prowadzenie spraw związanych z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi, sporządzanie dokumentów w tym zakresie;
- przeprowadzanie inwentaryzacji, ustalanie i interpretowanie różnic wynikających z inwentaryzacji oraz sporządzanie dokumentacji przebiegu inwentaryzacji;
- stosowanie różnych metody kalkulacji cen sprzedaży zgodnie z celami finansowymi przedsiębiorstwa;
- obliczanie podatków bezpośrednich i pośrednich, w tym: prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, sporządzanie ewidencji i deklaracji podatkowych oraz sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
- prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym: sporządzenie dokumentów emerytalno-rentowych, list płac, obliczanie wynagrodzeń, zaliczek, deklaracji ubezpieczeniowych i podatkowych, dokumentacji dotyczącej rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników itp.;
- sporządzanie sprawozdań z wykonania zaplanowanych zadań, w tym przygotowywanie informacji o wykonywaniu zadań organizacji niezbędnych do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości oraz sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych;

Tytuł zawodowy: Technik ekonomista
Numer zawodu: 331403
Kwalifikacje zawodowe: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, A.36. Prowadzenie rachunkowości
Możliwości zatrudnienia: Możesz pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Możliwości zdobycia dodaktowego wykształcenia: dodatkowo można uzyskać tytuł Technika rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego
Technika pracy biurowej 20
Statystyka 30
Podstawy ekonomii 22
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Organizowanie działalności 102
Kadry i płace 102
Planowanie, analiza i sprawozdawczość 102
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości
Rachunkowość 113
Inwentaryzacja 112
Analiza i sprawozdawczość finansowa 113
RAZEM: 826
Praktyki zawodowe: 240 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!