warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

TECHNIK ELEKTRYK

Opis kierunku:
  Montuje instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne; diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy; dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn; organizuje i wykonuje prace w: zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych.
Zadania zawodowe:
- wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji;
- dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej;
- instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych;
- stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć;
- diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych;
- dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych;
- planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej;
- udział w pracach zespołów projektowych;
- posługiwanie się techniką komputerową.

Tytuł zawodowy: Technik elektryk
Numer zawodu: 311303
Kwalifikacje zawodowe: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Możliwości zatrudnienia: Absolwenci technikum, według uzyskanych specjalności, mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach nie tylko systemu elektroenergetycznego (elektrownie, sieci elektroenergetyczne, zakłady energetyczne), ale także w każdym zakładzie przemysłowym w komórkach utrzymania ruchu elektrycznego.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego
Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych 50
Podstawy elektrotechniki i elektroniki 70
Technologia i materiałoznawstwo 30
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych 150
Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 143
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż instalacji elektrycznych 114
Konserwacja instalacji elektrycznych 114
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych 65
Eksploatacja instalacji elektrycznych 65
RAZEM: 911
Praktyki zawodowe: 160 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!