warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

TECHNIK HANDLOWIEC

Opis kierunku:
  Organizuje i prowadzi działalność handlową przedsiębiorstwa; prowadzi prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży; wykonuje prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży; prowadzi działania reklamowe i marketingowe.
Zadania zawodowe:
- organizowanie i zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa, w tym dobieranie form sprzedaży do rodzaju działalności handlowej, kalkulowanie cen sprzedaży (sporządzanie kalkulacji kosztu jednostkowego i cen sprzedaży);
- przygotowywanie ofert handlowych i zapytań ofertowych, prowadzenie negocjacji handlowych;
- sporządzanie i zawieranie umów kupna lub sprzedaży;
- organizowanie przepływu kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów, organizowanie prac dotyczących ilościowego i jakościowego odbioru towarów;
- organizowanie sprzedaży, w tym dokonywanie ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży, oznakowywanie towarów, przygotowywanie towarów do sprzedaży, zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą oraz stosowanie odpowiednich metod i form prezentacji towarów;
- prowadzenie sprzedaży obejmujące: informowanie klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej oraz o cechach sprzedawanych towarów;
- obsługiwanie klienta, stosowanie różnych form i technik sprzedaży, prowadzenie rozmowy sprzedażowej, realizowanie zamówień klientów w różnych formach sprzedaży, przyjmowanie należności (dokonywanie rozliczeń finansowych) oraz pakowanie i wydawanie towaru;
- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
- sporządzanie dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów;
- przeprowadzanie inwentaryzacji towarów, w tym rozliczanie i ewidencjonowanie różnic inwentaryzacyjnych;
- sporządzanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub sprzedaży (ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach bilansowych i kontach wynikowych);
- prowadzenie racjonalnej gospodarki opakowaniami;
- organizowanie działań reklamowych i marketingowych, w tym korzystanie z różnych źródeł informacji o rynku oraz dobieranie metod badań i analiz rynku;
- dokonywanie analiz rynku dotyczących oczekiwań i potrzeb klientów oraz zachowań rynkowych klientów, dobieranie i stosowanie narzędzi promocji odpowiednich do oferty handlowej;
- opracowywanie planu marketingowego przedsiębiorstwa; prowadzenie analizy ekonomicznej, w tym interpretowanie podstawowych miar i wskaźników analizy ekonomicznej; sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań;
- przestrzeganie procedur dotyczących wyboru dostawców oraz zamawiania towarów zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych;
- dobieranie środków technicznych do wykonania określonych zadań oraz obsługiwanie urządzeń technicznych stosowanych na stanowisku pracy;
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Tytuł zawodowy: Technik handlowiec
Numer zawodu: 522305
Kwalifikacje zawodowe: A.18. Prowadzenie sprzedaży, A.22. Prowadzenie działalności handlowej
Możliwości zatrudnienia: Możesz pracować w zespołach handlowo-marketingowych oraz instytucjach kontroli handlowej, np. Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Możesz również prowadzić własną firmę, w której zatrudnisz pracowników lub sam będziesz wykonywać wszystkie czynności – od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych firmy.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Możliwości zdobycia dodaktowego wykształcenia: po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej można uzyskać tytuł Technika księgarstwa.
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego
Towaroznawstwo 30
Prawa konsumenta 10
Technika pracy biurowej 20
Statystyka 30
Podstawy ekonomii 15
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży
Organizowanie sprzedaży 230
Sprzedaż towarów 225
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej
Organizowanie działań reklamowych i marketingowych 70
Zarządzanie działalnością handlową 68
Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej 70
RAZEM: 878
Praktyki zawodowe: 160 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!