warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

TECHNIK MASAŻYSTA

Opis kierunku:
  Świadczy usługi w zakresie masażu; wykonuje masaże medyczne, sportowe, kosmetyczne i profilaktyczne; prowadzi działalność profilaktyczną, popularyzującą zachowania prozdrowotne.
Zadania zawodowe:
- wykonywanie masażu medycznego, w tym m.in.: określanie wskazań, przeciwwskazań i przestrzeganie zasad wykonywania poszczególnych rodzajów masażu;
- wykonywanie masaży: klasycznego, medycznego w środowisku wodnym, limfatycznego, odruchowego w podstawowym zakresie, Shantala, izometrycznego, tensegracyjnego, stawowego lub z użyciem przyrządów itp.;
- wykonywanie masażu sportowego, w tym m.in.: dobieranie rodzaju masażu sportowego do dyscypliny sportu i cyklu treningowego; dobieranie metody masażu sportowego stosowanej w odnowie biologicznej organizmu, wykonywanie masażu sportowego u kontuzjowanego zawodnika itp.;
- wykonywanie masażu kosmetycznego, relaksacyjnego i profilaktycznego;
- prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne;
- kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
- przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń oraz prowadzenie dokumentacji procesu;
- przestrzeganie zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;
- dokonywanie oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych;
- udzielanie, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
- postępowanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w zakresie higieny, aseptyki i antyseptyki w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie skażonym;
- komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną i grupą społeczną;
- sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji medycznej pacjenta zgodnie z przepisami prawa;
- stosowanie przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych;
- współpracowanie w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem;
- wyjaśnianie pacjentom zasad korzystania z systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w odniesieniu do świadczonych usług;
- udzielanie informacji pacjentom o źródłach i sposobach finansowania świadczeń zdrowotnych;
- przestrzeganie zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników;
- stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
- przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Tytuł zawodowy: Technik masażysta
Numer zawodu: 325402
Kwalifikacje zawodowe: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu
Możliwości zatrudnienia: Możesz pracować w zespołach rehabilitacyjnych szpitali, uzdrowisk, przychodni, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych. Dodatkowo absolwenci wyposażeni są w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Przedmioty ogólnokształcące Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości 32
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 32
Język obcy w ochronie zdrowia 32
Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia 32
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia 32
Język migowy 48
Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 32
Teoretyczne podstawy masażu 88
Anatomia z fizjologią 160
Zarys fizjoterapii 48
Zagadnienia kliniczne masażu 88
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Masaż 480
Fizjoterapia 48
Anatomia topograficzna 64
RAZEM: 1216
Praktyki zawodowe: 320 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!