Kursy księgowości

Kursy księgowości

Kurs obsługi programu Płatnik 16 h

Grupa docelowa

Osoby, które zajmują się prowadzeniem spraw kadrowo płacowych w podmiocie gospodarczym, pracowników odpowiedzialnych za dokonywanie zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczonych z ZUS a także dla osób które mając na celu własny rozwój zawodowy chcą poszerzać wiedzę o tematykę kadrowo-księgową.Absolwenci szkół ekonomicznych różnego stopnia.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem. Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia systemu kadrowo-płacowego w podmiocie gospodarczym
 • poznanie specyfiki programu komputerowego PŁATNIK do prowadzenia tego rodzaju dokumentów

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

1.Ogólne zasady ubezpieczeń społecznych

2.Obsługa interfejsu użytkownika

   • podstawowe zasady pracy w programie Płatnik
   • opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie

3.Ustawianie parametrów programu niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentów do ZUS

   • utworzenie bazy jednostki w programie płatnik
   • zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracodawcy/przedsiębiorstwa, pracownika, członka rodziny i innych osób oraz zgłoszenie innych danych i zmian
   • sporządzenie deklaracji miesięcznych wraz z załącznikami (raportami imiennymi o należnych składkach
   • wyrejestrowanie z ubezpieczenia pracodawcy/przedsiębiorstwa, pracownika, członka rodziny i innych osób

3. Certyfikat kwalifikowany – podpis elektroniczny. Listy CRL i TSL

4. Przydatne narzędzia w pracy z programem:

   • filtry i słowniki
   • zastosowanie kreatorów do tworzenia dokumentów
   • kopiowanie dokumentów

5. Importowanie danych z programów kadrowo-płacowych do programu Płatnik

   • import danych i zasilanie inicjalne

6. Zakładanie kartoteki płatnika i dokonywanie zmian w Rejestrze Płatnika

   • potwierdzanie danych płatnika w ZUS – aktualizacja komponentów i danych płatnika

7. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych

   • zakładanie kartoteki ubezpieczonego
   • zakres danych ubezpieczonego przechowywanych w rejestrze
   • modyfikacja danych w rejestrze

8. Metody wysyłki dokumentów do ZUS.

9. Tworzenie raportów rozliczeniowych miesięcznych imiennych ( RCA, RZA, RSA) oraz deklaracji miesięcznej rozliczeniowej DRA

10.Odczytywanie komunikatów przesyłach przez ZUS za pośrednictwem programu Płatnik

11.Tworzenie dokumentów Informacji Miesięcznych i Informacji Rocznych dla ubezpieczonych

12.Tworzenie dokumentów płatniczych

13. Przygotowanie dokumentu rocznego ZUS IWA w programie Płatnik.

 

*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały i narzędzia szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb.

*******************************************************************************************************************************************************

Symfonia Finanse i Księgowość (FK) od podstaw 16h

Grupa docelowa

Osoby, które ukończyły kurs samodzielnego księgowego lub posiadają wiadomości z zakresu rachunkowości na tym poziomie. Osoby, które przygotowują się do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego w firmie, która ma oprogramowanie księgowe Symfonia lub chcą poznać rachunkowość komputerową. Osoby, które rozpoczęły lub chcą rozpocząć pracę w spółkach kapitałowych na samodzielnym stanowisku księgowego, pracują w biurach rachunkowych, chcą założyć działalność w formie spółki lub chcą zrozumieć na czym te zagadnienia polegają.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń. 

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem. Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • definiowania rejestrów VAT, typów dokumentów, zasad przygotowania bilansu otwarcia, sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat
 • zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wprowadzania dokumentów sprzedaży, zakupu, dokumentów walutowych i kasowych
 • dobycie praktycznej wiedzy dotyczącej tworzenia dowolnych raportów i zestawień, księgowania dokumentów, zamykanie miesiąca i roku
 • poznanie specyfiki programu komputerowego Symfonia F/K

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

1. Podstawowe pojęcia, instalacja programu Symfonia Finanse i Księgowość.

   • instalowanie programu
   • przygotowanie programu do pracy
   • ustawienie planu kont
   • ustawienie innych parametrów pracy

2. Zakładanie nowej firmy w programie Symfonia FK.

3. Czynności podstawowe w systemie Symfonia FK

   • kartoteki programu
   • rejestry VAT
   • wprowadzanie dokumentów
   • dodawanie dokumentów


4. Sporządzanie deklaracji w systemie Symfonia FK

   • sporządzanie deklaracji CIT/PIT
   • sporządzanie deklaracji VAT


5. Rozrachunki krajowe w systemie Symfonia FK

   • otwarcie transakcji
   • rozliczenie transakcji za pomocą wyciągu bankowego
   • rozliczenie transakcji za pomocą raportu kasowego
   • rozliczenie transakcji za pomocą kompensaty


6. Rozrachunki zagraniczne w systemie Symfonia FK

   • ustawienie parametrów do operacji walutowych
   • dokumenty walutowe
   • rozliczanie dokumentów walutowych
   • specyfika rozliczania dokumentów unijnych


7. Zestawienia i raporty w systemie Symfonia FK

   • zapisy i obroty na koncie
   • bilans i RZiS

8. Zamknięcie miesiąca i roku. Zasady postępowania w programie Symfonia

   • zamkniecie miesiaca
   • praca w nowym miesiacu
   • zamknięcie roku
   • praca w nowym roku

*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały i narzędzia szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb.

*******************************************************************************************************************************************************

Symfonia Kadry i Płace (KP) 16h

Grupa docelowa

Osoby, które które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi. Pracownicy biur rachunkowych, absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem. Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • dobycie praktycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia dokumentacji pracowniczej w programie oraz naliczania wynagrodzeń
 • poznanie specyfiki programu komputerowego Symfonia KP

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:
1.Podstawowe zasady prawa pracy

   • zatrudnienie pracowników

   • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

   • obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika

   • czas pracy

   • system czasu pracy

   • szczególne uwarunkowania czasu pracy

2.Pracownicy

   • wprowadzanie pracowników

   • tworzenie systemu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przed rozpoczęciem pracy w – programie Kadry i Płace

   • przyjmowanie nowych pracowników, zwalnianie pracowników, aneksy do umów o pracę

   • rozliczanie chorób, urlopów, zasiłków macierzyńskich i wychowawczych, itp.

   • wprowadzanie danych uzupełniających do wyliczania zasiłków i urlopów

   • sposoby wprowadzania zdarzeń do kalendarzy pracowników

   • wprowadzenie danych płacowych i kadrowych

3.Zasady zatrudniania cudzoziemców

4.Tworzenie nowych elementów kadrowo-płacowych

   • omówienie typów elementów kadrowo-płacowych

   • szczegółowe zapoznanie się z budową poszczególnych elementów

   • definiowanie własnych elementów kadrowo-płacowych

5.Zestawy elementów kadrowo-płacowych

   • uzupełnianie składu list płac oraz kart wynagrodzeń, tworzenie własnych list płac oraz – kart wynagrodzeń i pasków dla pracowników.

   • uzupełnianie zestawów kadrowych o nowe elementy kadrowe

6. Omówienie roli funkcjonalności Okresów płacowy i List płac

   • dodawanie okresów podstawowych

   • dodawanie okresów pomocniczych dla list dodatkowych (urlopy macierzyńskie, wychowawcze, – świadczenia socjalne, umowy cywilno-prawne, itp.

   • zmiana właściwości okresu

   • wybór okresu do pracy

   • zamykanie, naliczanie okresów – omówienie roli zamykania okresów dla poprawności – naliczeń i wydruku raportów

   • listy płac – równoczesna funkcjonalność dla okresów

   • dodawanie Listy płac podstawowej

   • dodawanie List płac pomocniczych (np. Ryczałt samochodowy)

   • zmiana właściwości List płac

   • edycja Listy płac

   • naliczanie, zamykanie List płac

7. Umowy cywilnoprawne – wprowadzanie i rozliczanie

   • umowy zlecenia, umowy o dzieło, prawa autorskie

   • umowy jednorazowe oraz rozliczane w dłuższych okresach czasu

8. Raporty – wydruk listy płac, kart wynagrodzeń , przelewów dla pracowników, PIT, deklaracji ZUS oraz wybranych raportów kadrowych

9. Świadczenia pozapłacowe

10. Podróże służbowe
11. Archiwizacja danych

12. Warsztaty płacowe – czyli różne przypadki wyliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac

Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały i narzędzia szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb.