Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej

Informacje

Tytuł zawodowy: Asystent osoby niepełnosprawnej
Numer zawodu: 341201
Kwalifikacje zawodowe: SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
Możliwości zatrudnienia: Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, szkołach integracyjnych, ośrodkach adaptacyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym.

Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry

Tryb nauczania: Zaoczny
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak.

Ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji; wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Zadania zawodowe:
– współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej; – doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem;
– diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.);
– pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej, jej rodziny oraz najbliższego otoczenia celem udzielania jak najefektywniejszej pomocy;
– planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej;
– włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne;
– współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Plan nauczania:

Przedmioty ogólnokształcące/Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości – 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Podstawy psychologii – 25
Wybrane zagadnienia z socjologii – 20
Język obcy w pomocy społecznej – 20
Opieka i pielęgnacja człowieka – 90
Organizacja opieki środowiskowej – 15
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Umiejętności opiekuńcze – 110
Aktywizacja osoby podopiecznej – 30
Trening umiejętności społecznych – 20
RAZEM: 350
Praktyki zawodowe: 320 godzin