Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej

Informacje

Opis kierunku:
Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.
Zadania zawodowe:
– pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej, udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zaleconych przez lekarza bądź terapeutę);
– pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych;
– aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej;
– doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego;
– mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań;
– udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego;
– aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty;
– kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego;
– udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych.

Tytuł zawodowy: Opiekun w domu pomocy społecznej
Numer zawodu: 341203
Kwalifikacje zawodowe: SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopieczne
Możliwości zatrudnienia: Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie m.in. w: domu małego dziecka, hospicjum dla dzieci i dorosłych, domu pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, środowiskowym domu samopomocy, oddziale rehabilitacji w szpitalu.

Tryb nauczania: Zaoczny
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości – 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Podstawy organizacji domu opieki społecznej – 40
Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka – 100
Metodyka pracy opiekuńczej – 110
Teoretyczne podstawy opieki – 70
Język obcy w pomocy społecznej – 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Usługi opiekuńcze – 190
Aktywizacja społeczna – 60
Trening umiejętności społecznych – 70
RAZEM: 700
Praktyki zawodowe: 160 godzin