Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa

Informacje

Opis kierunku:
Udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.
Zadania zawodowe:
– pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie); – pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem); – udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego; – mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań; – aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej; – doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego; – kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego; – inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.

Tytuł zawodowy: Opiekunka środowiskowa
Numer zawodu: 341204
Kwalifikacje zawodowe: Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych
Możliwości zatrudnienia: Opiekunka środowiskowa może być zatrudniona w: ośrodkach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, zakładach opiekuńczo-leczniczych, dziennych oddziałach psychiatrycznych, ośrodkach dla niewidomych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla niesłyszących.
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości – 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Podstawy psychologii – 25
Wybrane zagadnienia socjologii – 20
Język obcy w pomocy społecznej – 20
Opieka i pielęgnacja człowieka – 90
Organizacja opieki środowiskowej – 15
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Umiejętności opiekuńcze – 110
Aktywizacja osoby podopiecznej – 30
Trening umiejętności społecznych – 20
RAZEM: 350
Praktyki zawodowe: 320 godzin