Specjalista ds. administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych

Informacje

Opis kierunku:
Wykonuje prace biurowe w jednostce organizacyjnej administracji; obsługuje klienta w jednostkach administracji; udziela wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawnych; redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe i protokoły; sporządza projekty umów, regulaminów i procedur postępowania; odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji w jednostkach administracji publicznej, bierze udział w postępowaniach administracyjnych.
Zadania zawodowe:
– obsługiwanie klienta w jednostkach administracji, w tym udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów z różnych dziedzin prawa;
– sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, m.in. na podstawie prawa pracy i prawa administracyjnego, w tym: sporządzanie umów cywilnoprawnych i dokumentów wynikających ze stosunku pracy, opracowywanie regulaminów pracy, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, procedur, instrukcji i innych dokumentów;
– przygotowywanie różnych form korespondencji służbowej, redagowanie pism, korespondencji, sprawozdań i notatek służbowych;
– uczestniczenie w prowadzeniu postępowania administracyjnego w jednostkach administracji publicznej, w tym: wszczynanie postępowania i prowadzenie rozpraw administracyjnych, rozpatrywanie skarg i wniosków, informowanie stron o ich prawach i obowiązkach oraz o wynikach postępowania;
– wykonywanie prac organizacyjnych związanych z przygotowaniem spotkań służbowych;
– przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji, w tym dokonywanie selekcji danych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej oraz obliczanie i interpretowanie podstawowych miar statystycznych;
– przygotowywanie zestawień danych i przeprowadzanie podstawowych analiz statystycznych, w tym m.in. sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych oraz opracowywanie i prezentowanie danych statystycznych i wyników badań;
– stosowanie przepisów prawa dotyczących dostępu do informacji publicznej tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
– obsługiwanie sprzętu i urządzeń techniki biurowej oraz korzystanie z programów komputerowych w pracy biurowej.

Tytuł zawodowy: Specjalista do spraw administracyjnych
Numer zawodu:
Możliwości zatrudnienia:
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.