Technik agrobiznesu

Technik agrobiznesu

Informacje

Opis kierunku:
Wykonuje prace biurowe w jednostce organizacyjnej administracji; obsługuje klienta w jednostkach administracji; udziela wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawnych; redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe i protokoły; sporządza projekty umów, regulaminów i procedur postępowania; odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji w jednostkach administracji publicznej, bierze udział w postępowaniach administracyjnych.
Zadania zawodowe:
– obsługiwanie klienta w jednostkach administracji, w tym udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów z różnych dziedzin prawa;
– sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, m.in. na podstawie prawa pracy i prawa administracyjnego, w tym: sporządzanie umów cywilnoprawnych i dokumentów wynikających ze stosunku pracy, opracowywanie regulaminów pracy, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, procedur, instrukcji i innych dokumentów;
– przygotowywanie różnych form korespondencji służbowej, redagowanie pism, korespondencji, sprawozdań i notatek służbowych;
– uczestniczenie w prowadzeniu postępowania administracyjnego w jednostkach administracji publicznej, w tym: wszczynanie postępowania i prowadzenie rozpraw administracyjnych, rozpatrywanie skarg i wniosków, informowanie stron o ich prawach i obowiązkach oraz o wynikach postępowania;
– wykonywanie prac organizacyjnych związanych z przygotowaniem spotkań służbowych;
– przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji, w tym dokonywanie selekcji danych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej oraz obliczanie i interpretowanie podstawowych miar statystycznych;
– przygotowywanie zestawień danych i przeprowadzanie podstawowych analiz statystycznych, w tym m.in. sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych oraz opracowywanie i prezentowanie danych statystycznych i wyników badań;
– stosowanie przepisów prawa dotyczących dostępu do informacji publicznej, tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
– obsługiwanie sprzętu i urządzeń techniki biurowej oraz korzystanie z programów komputerowych w pracy biurowej

Tytuł zawodowy: Technik administracji
Numer zawodu: 334306
Kwalifikacje zawodowe: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Możliwości zatrudnienia: Technik administracji znajdzie zatrudnienie w takich miejscach jak: urzędy wojewódzkie, urzędy rejonowe, urzędy powiatowe i gminne, sądy, podmioty gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe, banki, urzędy skarbowe.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości – 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Działalność gospodarcza – 65
Język obcy zawodowy – 55
Podstawy prawa cywilnego – 55
Podstawy prawa pracy – 60
Podstawy prawa administracyjnego – 80
Finanse publiczne – 25
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Pracownia pracy biurowej – 160
Pracownia administracji – 180
RAZEM: – 700
Praktyki zawodowe: 320 godzin