Technik archiwista

Technik archiwista

Informacje

Opis kierunku:
Gromadzi, opracowuje, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne w archiwach państwowych, archiwach zakładowych lub składnicach akt.
Zadania zawodowe:
– nadzorowanie materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, archiwach zakładowych lub składnicach akt;
– prowadzenie archiwów zakładowych;
– porządkowanie zespołu archiwalnego (segregowanie archiwów według serii, systematyzowanie archiwaliów w seriach, porządkowanie wewnętrzne archiwaliów oraz sygnowanie jednostek archiwalnych);
– inwentaryzowanie zespołu archiwalnego (spisywanie uporządkowanych jednostek według wytycznych obowiązujących w służbie archiwalnej, zgodnie z zasadami i metodami archiwistyki, tworzenie inwentarza archiwalnego sumarycznego i analitycznego);
– opracowywanie inwentarzy, katalogów, skorowidzów, indeksów, sumariuszy i przewodników archiwalnych;
– udostępnianie materiałów archiwalnych (sporządzenie odpisów dokumentów, kopii, skanów lub wyciągów archiwalnych);
– opracowywanie dokumentacji audiowizualnej;
– przygotowywanie danych do komputerowego systemu informacji archiwalnej i publikacji wydawnictw źródłowych dla Centralnego Ośrodka Informacji Archiwalnej;
– prowadzenie postępowania w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej;
– stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;
– przestrzeganie zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących narodowych zasobów archiwalnych i archiwów, ochrony danych osobowych, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.

Tytuł zawodowy: Technik archiwista
Numer zawodu: 441403
Kwalifikacje zawodowe: A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum, A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych
Możliwości zatrudnienia: Archiwum zakładowe lub firmowe, możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości – 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Podstawy archiwistyki – 110
Metody pracy w archiwum zakładowym – 140
Prawo archiwalne – 50
Język obcy zawodowy – 40
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Prowadzenie archiwum i opracowywanie materiałów archiwalnych – 340
RAZEM: 700
Praktyki zawodowe: 160 godzin