Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Informacje

Opis kierunku:
Przygotowuje analizy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; bada przyczyny wypadków przy pracy i wnioskuje o ich usunięcie; prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych; wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników; odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona; prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.
Zadania zawodowe:
– zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach pracy;
– ocenianie i mierzenie stopnia zagrożenia oraz ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy dla poszczególnych stanowisk pracy;
– rozpoznawanie i ocenianie zagrożeń wynikających z użytkowania narzędzi ręcznych, maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej,
– rozpoznawanie zagrożeń wynikających z prowadzenia prac budowlanych i transportowych oraz wdrażanie procedur zapobiegających zidentyfikowanym zagrożeniom;
– rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali całego zakładu pracy oraz w odniesieniu do poszczególnych stanowisk pracy;
– opracowywanie regulaminów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
– ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (w tym: przesłuchiwania poszkodowanych i świadków wypadku, kompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadku przy pracy) oraz przyczyn występowania chorób zawodowych,
– opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu zapobieganie lub ograniczenie ich występowania w przyszłości;
– monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;
– sporządzanie bieżących i okresowych analiz bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniających obowiązujące normy oraz przepisy określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;
– współpraca ze służbami pracowniczymi w zakładzie pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym organizowanie okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników;
– organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
– posługiwanie się rysunkiem technicznym oraz terminologią związaną z eksploatacją obiektów technicznych;
– stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;
– przestrzeganie zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;
– przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Tytuł zawodowy: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Numer zawodu: 325509
Kwalifikacje zawodowe: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Możliwości zatrudnienia: Wszelkiego rodzaju instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje prowadzące dział higieny i bezpieczeństwa pracy.
Czas trwania nauki: 1,5 roku, 3 semestry

Tryb nauczania: Zaoczny
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości – 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Podstawy prawa pracy – 30
Techniczne bezpieczeństwo pracy – 60
Ergonomia w procesie pracy – 35
Podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego 40
Zagrożenia w środowisku pracy – 60
Język obcy zawodowy – 25
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Ocena ryzyka zawodowego – 80
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych 55
Zarządzenie systemami bezpieczeństwa – 120
RAZEM: 525
Praktyki zawodowe: 160 godzin