Technik BHP

Technik BHP

Informacje

Tytuł zawodowy: Technik BHP

Czesne: 0 zł

Czas trwania nauki: 1,5 roku 

Opis kierunku: Przygotowuje analizy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; bada przyczyny wypadków przy pracy i wnioskuje o ich usunięcie; prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych; wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników; odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona; prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Numer zawodu: 325101

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: Gabinety dentystyczne; gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Kwalifikacje zawodowe: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Możliwości zatrudnienia: Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.


Zadania zawodowe wykonywane po tym kierunku:

– zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach pracy;

– ocenianie i mierzenie stopnia zagrożenia oraz ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy dla poszczególnych stanowisk pracy;

– rozpoznawanie i ocenianie zagrożeń wynikających z użytkowania narzędzi ręcznych, maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej, rozpoznawanie zagrożeń wynikających z prowadzenia prac budowlanych i transportowych oraz wdrażanie procedur zapobiegających zidentyfikowanym zagrożeniom;

– rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali całego zakładu pracy oraz w odniesieniu do poszczególnych stanowisk pracy;

– opracowywanie regulaminów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

– ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (w tym: przesłuchiwania poszkodowanych i świadków wypadku, kompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadku przy pracy) oraz przyczyn występowania chorób zawodowych, opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu zapobieganie lub ograniczenie ich występowania w przyszłości;

– monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;

– sporządzanie bieżących i okresowych analiz bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniających obowiązujące normy oraz przepisy określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.