Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Informacje

Tytuł zawodowy: Technik hotelarstwa
Numer zawodu: 422402
Kwalifikacje zawodowe: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji, T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Możliwości zatrudnienia: Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach, seatelach, flaytelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową. Może być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Możliwości zdobycia dodatkowego wykształcenia:
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Opis kierunku:
Planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie; ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową hotelu; współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów; analizuje oferty konkurencji i obserwuje rynek hotelarski pod kątem doskonalenia usług oferowanych przez hotel.
Zadania zawodowe:
– prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
– rezerwowanie usług hotelarskich, w tym dobieranie oferty hotelowej zgodnie z potrzebami gości i zasadami rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup;
– rezerwowanie usług hotelarskich z wykorzystaniem systemów rezerwacyjnych – sporządzanie dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich i przekazywanie tych danych innym komórkom organizacyjnym obiektu;
– planowanie i realizowanie prac związanych z obsługą gości w recepcji, w tym rozpoznawanie oczekiwań gości, prowadzenie książki meldunkowej;
– sporządzanie dokumentacji związanej z procedurami przyjazdu (check-in) i wyjazdu (check-out) gości;
– udzielanie informacji turystycznej;
– przygotowywanie informacji dotyczących przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu;
– przyjmowanie zamówień na usługi, wystawianie faktur, przyjmowanie należności itp.;
– obsługiwanie gości zgodnie z zakresem usług świadczonych przez hotel, w tym przygotowywanie i podawanie posiłków;
– organizowanie usług dodatkowych w hotelu (oferowanych przez hotel i dostawców zewnętrznych) oraz sporządzanie dokumentacji dotyczącej przyjmowania i realizacji zamówień na usługi dodatkowe;
– utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, w tym dobieranie techniki sprzątania oraz urządzeń, sprzętu i środków do wykonywanych prac porządkowych, obsługiwanie urządzeń i sprzętu do utrzymywania czystości oraz stosowanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych;
– analizowanie rynku usług hotelarskich pod kątem polityki cenowej i oferowanych usług oraz potencjału turystycznego regionu, w którym zlokalizowany jest hotel oraz stosowanie zasad i narzędzi marketingu;
– stosowanie przepisów prawa dotyczące świadczenia usług hotelarskich;
– przestrzeganie procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości;
– współpracowanie z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich;
– prowadzenie korespondencji oraz dokumentacji wymaganej na stanowisku pracy;
– stosowanie nowoczesnego sprzętu biurowego oraz specjalistycznych programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20
JOZ – Język obcy zawodowy – 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej – 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu – 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego
Podstawy hotelarstwa – 50
Marketing usług – 34
Podstawy żywienia – 20
Prawo w hotelarstwie – 40
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
Rezerwacja usług hotelarskich – 156
Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających – 156
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Przygotowanie pokoi dla gości – 68
Obsługa gastronomiczna – 70
Dodatkowe usługi hotelarskie – 70
RAZEM: 774
Praktyki zawodowe: 320 godzin