Technik logistyk

Technik logistyk

Informacje

Tytuł zawodowy: Technik logistyk
Numer zawodu: 333107
Kwalifikacje zawodowe: SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu
Możliwości zatrudnienia: Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak.

Czesne: 399zł/msc

Tryb nauczania: Zaoczny

Opis kierunku:
Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta, wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.
Zadania zawodowe:
– przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych;
– przygotowywanie procesu logistycznego;
– dokonywanie wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań;
– przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych;
– dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu;
– dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych;
– obliczanie ilości miejsca do składowania towarów;
– przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych;
– sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych;
– prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi;
– analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych;
– organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu;
– organizowanie logistyki miejskiej;
– organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej;
– podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych;
– ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań;
– ustalanie nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów w przedsiębiorstwie;
– organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
– kierowanie i organizowanie pracy zespołów ludzi w działalności logistycznej.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20
JOZ – Język obcy zawodowy – 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej – 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu – 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego
Podstawy logistyki z elementami technologii informatycznych – 90
Język obcy dla logistyków – 41
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji – 91
Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych – 91
Organizowanie i monitorowanie dystrybucji – 91
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych – 101
Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych – 101
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych – 81
Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych – 82
RAZEM: 879
Praktyki zawodowe: 160 godzin