Technik mechanik

Technik mechanik

Informacje

Tytuł zawodowy: Technik mechanik
Numer zawodu: 311504
Kwalifikacje zawodowe: M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających albo M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz: M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Możliwości zatrudnienia: Techników mechaników potrzebują takie dziedziny gospodarki jak: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo. Mogą również pracować w rzemiośle i w drobnej wytwórczości. Pracę najłatwiej można znaleźć w najbardziej uprzemysłowionych i rozwiniętych regionach kraju. Duże możliwości zatrudnienia mają ci technicy, którzy oprócz wiedzy kierunkowej wykazują dobrą znajomość języka obcego, co związane jest ze współpracą, kooperacją i wymianą handlową z firmami krajów zachodnioeuropejskich.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Opis kierunku:
Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych; uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.
Zadania zawodowe:
– opracowywanie dokumentacji technicznej i ruchowej produkcji maszyn i urządzeń;
– organizowanie obsługi technicznej maszyn i urządzeń;
– przyjmowanie do naprawy maszyn i urządzeń i ich części składowych;
– planowanie napraw, zaopatrzenia w części zamienne, materiały pędne i smary;
– dobieranie technologii naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia;
– organizowanie i obsługiwanie stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań (stanowiska: ślusarskie, montażowe, kontrolno-pomiarowe itp.);
– przeprowadzanie konserwacji oraz regulacji maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach;
– organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie produkcji, prac montażowych, naprawczych i konserwacyjnych oraz weryfikacji części i zespołów maszyn i urządzeń;
– wykonywanie prób działania, wykrywanie usterek w maszynach i urządzeniach oraz usuwanie przyczyn wadliwej ich pracy;
– sprawdzanie działania montowanych i naprawionych maszyn oraz urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych;
– wykonywanie rozliczeń kosztów naprawy maszyn, określanie norm czasowych napraw;
– organizowanie bezpiecznej pracy w małych grupach pracowniczych, którym powierzono montaż, demontaż, naprawę lub obróbkę części maszyn i urządzeń;

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: Liczba godzin w cyklu nauczania
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20
JOZ – Język obcy zawodowy – 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej – 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu – 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego
Podstawy konstrukcji maszyn – 60
Technologia obróbki skrawaniem – 50
Konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn – 50
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń – 49
Nadzorowanie przebiegu produkcji – 49
IV.1. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Montaż maszyn i urządzeń – 221
Obsługa maszyn i urządzeń – 212
IV.2. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
Przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki – 105
Wykonanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających – 106
Przygotowanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki – 106
Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie – 106
IV.3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metoda obróbki ręcznej – 105
Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej – 106
Wykonywanie połączeń materiałów – 106
Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – 106
RAZEM: (z jedną kwalifikacją do wyboru): 801
Praktyki zawodowe: 280 godzin