Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Informacje

Tytuł zawodowy: Technik obsługi turystycznej
Numer zawodu: 422103
Kwalifikacje zawodowe: T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Możliwości zatrudnienia: Technicy obsługi turystycznej zatrudniani są w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako agenci turystyczni.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Opis kierunku:
Planuje i realizuje imprezy oraz usługi turystyczne; zapewnia informację turystyczną oraz prowadzi sprzedaż usług turystycznych; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych; prowadzi rozliczenia finansowe imprez i usług turystycznych.
Zadania zawodowe:
– planowanie i realizowanie imprez i usług turystycznych, m.in. planowanie i kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych, korzystanie z map geograficznych i innych źródeł informacji;
– dobieranie usług turystycznych do potrzeb klientów, w tym planowanie tras podróży i dokonywanie rezerwacji w hotelach;
– organizowanie lub prowadzenie sprzedaży usług turystycznych, w tym pełnych grupowych wyjazdów urlopowych lub służbowych;
– opracowywanie programów imprez turystycznych;
– sporządzanie programów konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych;
– kalkulowanie kosztów usług turystycznych;
– prowadzenie informacji turystycznej dla turystów i organizatorów usług turystycznych, w tym tworzenie i aktualizowanie baz danych informacji turystycznej oraz określanie walorów turystycznych regionu;
– ustalanie cen imprez i usług turystycznych, w tym negocjowanie warunków umowy, doradzanie w wyborze oferty itp.;
– stosowanie przepisów prawa dotyczących turystyki;
– monitorowanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego;
– współpracowanie z różnymi uczestnikami rynku turystycznego;
– stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
– organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Plan nauczania:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20
JOZ – Język obcy zawodowy – 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej – 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu – 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego
Podstawy turystyki – 70
Podstawy działalności gospodarczej w turystyce – 30
Ekonomika i prawo w turystyce – 31
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych – 70
Rezerwacja imprez i usług turystycznych – 70
Realizacja imprez i usług turystycznych – 75
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Prowadzenie informacji turystycznej – 70
Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych – 70
Rozliczenie imprez i usług turystycznych – 75
RAZEM: 651
Praktyki zawodowe: 480 godzin