Technik organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy

Informacje

Tytuł zawodowy: Technik organizacji reklamy
Numer zawodu: 333906
Kwalifikacje zawodowe: A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych, A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Możliwości zatrudnienia: Absolwent w zawodzie technik organizacji reklamy może podejmować pracę w pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych jako: agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta), pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager), pracownik działu kreatywnego, autor tekstów i sloganów (copywriter), projektant grafiki (art. designer), pracownik działu produkcyjnego, pracownik działu planowania publikacji, pracownik działu badań rynkowych; działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako: specjalista do spraw marketingu, specjalista do spraw reklamy, specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations); biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako: pracownik biura reklamy, akwizytor.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Opis kierunku:
Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.
Zadania zawodowe:
– planowanie i organizowanie działalności reklamowej i promocyjnej;
– sporządzanie budżetu kampanii reklamowych i promocyjnych;
– stosowanie różnych form reklamy w kampaniach reklamowych;
– planowanie i dokonywanie zakupu przestrzeni reklamowej w mediach;
– nadzorowanie procesu produkcji reklamy oraz prac podwykonawców;
– stosowanie metod badań rynku reklamy;
– testowanie projektów i przekazów reklamowych przed publikacją;
– ocenianie wartości przygotowanych reklam;
– ocenianie skuteczności i efektywności kampanii reklamowej;
– wykorzystywanie specjalistycznych programów komputerowych wspomagających organizację kampanii reklamowej;
– opracowywanie ofert handlowych dotyczących sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych;
– prowadzenie negocjacji, rozmów handlowych oraz współpraca z klientami;
– przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20
JOZ – Język obcy zawodowy – 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej – 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu – 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego
Podstawy fotografii – 60
Marketing – 12
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych – 140
Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych – 140
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Tworzenie przekazu reklamowego – 80
Projektowanie środków reklamowych – 80
Tworzenie planu medialnego – 90
Przygotowywanie środków reklamowych – 80
Badanie skuteczności reklamy – 86
RAZEM: 878
Praktyki zawodowe: 160 godzin