Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Informacje

Tytuł zawodowy: Technik żywienia i usług gastronomicznych
Numer zawodu: 343404
Kwalifikacje zawodowe: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Możliwości zatrudnienia: Restauracje, hotele, bary, pensjonaty gastronomiczne, stołówki, kawiarnie, domy wczasowe i inne obiekty gastronomiczne.
Czas trwania nauki: 2 lata,
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak.

Czesne: 399zł/msc

Tryb nauczania: Zaoczny

Opis kierunku:
Ocenia jakość żywności oraz jej przechowywania; sporządza oraz ekspediuje potrawy i napoje; planuje i ocenia żywienie; organizuje produkcję gastronomiczną i żywienie; planuje i realizuje usługi gastronomiczne.
Zadania zawodowe:
– sporządzanie potraw i napojów, m.in. odpowiednie przechowywanie żywności, sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów itp.;
– organizowanie żywienia i usług gastronomicznych, m.in.: planowanie i ocenianie żywienia, organizowanie produkcji żywności, planowanie i organizowanie usług gastronomicznych, wykonywanie czynności porządkowych, rozliczanie sprzętu, zastawy i bielizny stołowej po wykonaniu usług gastronomicznych itp.;
– odpowiednie stosowanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji gastronomicznej;
– przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia, wykorzystania surowców oraz gospodarki odpadami;
– odpowiednie dobieranie i obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespołów; konserwowanie sprzętu i zgłaszanie awarii;
– przestrzeganie zasad organoleptycznej oceny żywności;
– określanie zagrożeń, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;
– stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
– wykonywanie czynności związanych z pobieraniem, zabezpieczaniem i przechowywaniem próbek kontrolnych żywności;
– interpretowanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych w urządzeniach gastronomicznych;
– rozróżnianie systemów zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
– interpretowanie oznakowań żywności;
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20
JOZ – Język obcy zawodowy – 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej – 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu – 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego
Podstawy technologii żywności – 35
Technika w przetwórstwie spożywczym – 35
Podstawy żywienia i zasady higieny – 67
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów
Gospodarka magazynowa i przechowywanie żywności – 53
Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów – 402
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Planowanie i ocena żywienia – 65
Organizacja produkcji gastronomicznej – 65
Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych – 65
RAZEM: 897
Praktyki zawodowe: 160 godzin