Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy

Informacje

Tytuł zawodowy: Terapeuta zajęciowy

Czesne: 0 zł

Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry

Tryb nauczania: Stacjonarny

Opis kierunku: Prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa, kompensacji ubytków funkcji oraz przystosowania do życia w społeczności szpitalnej i pozaszpitalnej.

Numer zawodu: 325907

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, poradniach rehabilitacyjnych, w środowiskowych domach pomocy, zakładach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, oraz przedszkolach integracyjnych.

Kwalifikacje zawodowe: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej


Zadania zawodowe wykonywane po tym kierunku:
– nawiązywanie kontaktu psychoterapeutycznego z chorym oraz tworzenie środowiska psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego, w celu rozpoznania i zaspokajania potrzeb człowieka chorego, z uwzględnieniem czynników zdrowotnych, psychologicznych i społecznych;
– planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii, dostosowanej do potrzeb pacjenta, jego cech i nawyków oraz zaleceń lekarskich;
– prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe i artystyczne, ćwiczenia z zakresu wychowania fizycznego (rekreacyjne, sportowe);
– wykonywanie wraz z pacjentem podczas zajęć terapeutycznych prac ogrodniczych, wikliniarskich, dziewiarskich, krawieckich, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp.;
– nauczanie pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, m.in. sprzętem do samoobsługi, ułatwiającym czynności życia codziennego, oraz kształtowanie u nich umiejętności samodzielnego życia;

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.